55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL MYELOM İLİŞKİLİ POLİNÖROPATİ OLGUSU: OLGU SUNUMU
ŞAZİYE MELİKE IŞIK 1 GÖZDE ÖNGÜN 1 AYDIN TALİP YILDOĞAN 1 SÜEDA ECEM YILMAZ 1 AYŞENUR ERSOY 1 HALUK GÜMÜŞ 1

1- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ Monoklonal gamopatiler plazma B hücrelerinin kontrolsüz çoğalması ve aşırı immunglobulin birikimi ile ortaya çıkan bir grup hastalıktır. Multipl Myelom (MM) hematolojik maligniteler arasında en sık görülen monoklonal gamopatidir. Bu vaka sunumunda 62 yaşında, periferik nöropati kliniği ile başvuran ve Multipl Myelom tanısı konan bir olguyu tartışmayı amaçladık. OLGU 62 yaşında erkek hasta, 8 yıl önce başlayan ve artarak devam eden ellerde ayaklarda uyuşukluk, karıncalanma ve yürüme güçlüğü şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde özellik yoktu. Terzilikten emekli olan hastada herhangi bir kimyasalla uzun süreli temas öyküsü saptanmadı. Soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenede tüm sistem muayeneleri normal olarak değerlendirildi. Nörolojik muayenesinde tüm ekstremite distallerinde 3/5, proksimallerinde 4/5 düzeyinde simetrik kas gücü kaybı saptandı. Derin tendon refleksleri hipoaktif alındı. Patolojik refleks yoktu. Yüzeyel ve derin duyu bozukluğu saptanmadı. İki taraflı destek ile mobilize olabiliyordu. Beyin manyetik rezonans (MR) incelemesinde birkaç adet iskemik gliotik değişiklik dışında anlamlı patoloji izlenmedi. Servikal MR’da miyelomalazi bulgusu yoktu. Elektromiyografi (EMG) incelemesinde motor ağırlıklı mikst tipte kronik polinöropati ile uyumlu bulgular saptandı. İğne EMG incelemesinde yaygın kronik denervasyon bulguları izlendi. Beyin omurilik sıvısı (BOS) incelemesinde; protein düzeylerinde belirgin artış izlendi. (Mikroprotein 112 mg/dl). BOS oligoklonal band incelemesi Patern 5 (BOS’da ve serumda monoklonal band görünümü) ile uyumlu gelmesi üzerine monoklonal gamopati öntanısı ile hematololoji bölümüne danışıldı. Protein elektroforezinde gama bandı yüksek olarak bulundu (%26,7). İmmunelektroforez sonuçlarında Ig G ve Ig A artışı saptandı (Ig G: 1730 mg/dl, Ig A: 249 mg/dl, Ig M: 50.9 mg/dl). Kemik iliği aspirasyon biyopsisinde atipik plazma hücre artışı gösteren kemik iliği plazma hücre diskrazisi ve kemik surveyinde kalvaryumda çok sayıda litik lezyon tesbit edilen hastada immunohistokimyasal olarak monoklonal IgG-lamda artışı izlenmiş olup multiple myelom tanısı aldı. Hastaya hemotoloji kliniğinde VCD kemoterapisi (Bortezomib + deksametazon + siklofosfamid) başlandı. SONUÇ Kronik ilerleyici ya da ataklar halinde seyreden ileri yaş nöropati olgularında monoklonal gamopatiler mutlaka ön tanılar arasında bulundurulmalıdır. Altta yatan sistemik hastalıklar (diabetes mellitus, B12 vitamin eksikliği, böbrek yetmezliği) olsa dahi protein elektroforezi ve gerekirse immun elektroferez yapılmalıdır. Periferik nöropari tablosunun multipl myelomun başlangıç bulgusu olabileceği akılda tutulmalıdır.