55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YENİ KUŞAK ORAL ANTİKOAGULAN VE WARFARİN ALTINDA İNME GEÇİREN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
HANDE PERAN 1 YÜKSEL ERDAL 2 UFUK EMRE 1

1- İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2- MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
 
Amaç:

Yeni kuşak oral antikoagülan (YOAK) ilaçlar, atrial fibrillasyonu olan hastalarda iskemik inmenin önlenmesinde hem warfarin kadar etkili olmaları hem de warfarin kullanımındaki zorluklar nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada YOAK ve warfarin altında inme geçiren hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Ocak 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında Nöroloji servisinde inme tanısı ile takip edilen, YOAK ve warfarin altında inme geçirmiş 63 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, risk faktörleri, antikoagülan kullanma nedenleri, ilaç düzenli ve etkin doz kullanımları, inme paternleri, modifiye rankin(mRS) ve NIHHS skorları ve prognozları kaydedildi.

Bulgular:

Oral antikoagulan altında inme geçiren hastaların 59’u(%93.7) iskemik inme, 4’ü(%6.3) hemorajik inme alt gurubundaydı. İskemik inme geçiren hastaların 30’u (%50.8) kadın, 29’u (%49.2) erkekti. İskemik inme alt grubunda 14(%23.7) hasta warfarin, 45 (%76.3) hasta ise YOAK (22 hasta rivaroksaban, 12 hasta apiksaban, 9 hasta dabigatran, 2 hasta ise edoksaban) kullanmaktaydı. Hemorajik inme alt grubunda 3(%75) hasta rivaroksaban, 1(%25) hasta apiksaban kullanmaktaydı. Warfarin ve YOAK kullanan hastalar arasında yaş, cinsiyet, risk faktörleri, mRS ve NIHH skorları, lezyon paternleri, prognozları bakımından istatistiksel anlamlı fark saptanmadı(p>0,05). Geçirilmiş inme öyküsü, warfarin kullanan grupta istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı(p=0,008). Düzenli ilaç kullanımı açısından bakıldığında, YOAK kullanan grupta düzenli ilaç kullanımı warfarin kullanan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti(p=0,026).

Sonuç:

Çalışmamızda warfarin kullanan hastaların INR takibi açısından düzenli kontrole çağrılmasına rağmen, YOAK kullanan hastaların daha düzenli ilaç kullanımına sahip olduğu görüldü. Diğer parametreler açısından belirgin fark olmaması da göz önünde bulundurulduğunda, kullanım kolaylığına sahip YOAK’ların gün geçtikçe daha fazla tercih edilebileceğini akla getirmektedir.