55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNFEKTİF ENDOKARDİT OLGUSUNDA OLAĞAN DIŞI SEREBRAL VEN TROMBOZU
LEVENT ÖCEK 1 ÖZGE ÖCEK 2 İLHAN KOYUNCU 3 AYŞE BÜTÜN 2

1- UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
3- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİOLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Serebral venöz tromboz (SVT)tüm inmelerin %0.5-%1’ni oluşturur. İzole baş ağrısı, fokal nörolojik defisit, nöbet, koma gibi klinik tablolara neden olabilir. Etiyolojisi çok çeşitli olmakla birlikte sinüslere komşu anatomik yapılardaki travma, infeksiyon ve tümoral nedenleri atlamamak gerekir. Bununla birlikte nadir olarak infektif endokardit(İE)’e ikincil gelişen SVT olguları da bildirilmiştir. Yöntem: Biz de İE olan bir olgumuzda SVT gelişimini literatür eşliğinde tartışmak istedik. Sonuçlar: 53 yaşında erkek hasta üşüme, titreme, halsizlik yakınması ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde son iki haftadır nedeni belirlenemeyen ateş nedeniyle antibiyoterapi aldığı öğrenildi. Sistemik muayenesi normal olan hastanın ilk ölçülen tansiyonu 160/80 mmHg, ateşi 37.3 0C idi. Nörolojik muayenede; Bilinci açık, kooperasyonu kısıtlıydı. Kas gücü sol üst ekstremitesinde 4/5 idi, sağ homonim hemianopisi vardı, patella ve aşil refleksleri bilateral artmıştı. Rutin hemogram ve biyokimya bulgularında WBC,CRP ve sedim yüksekliği dışında anlamlı bulgu saptanmadı. HIV, sifiliz, brucella testleri negatifti. BBT’de sol oksipital bölgede hematom izlendi. Kranial MRG’de sağ temporal bölgede subakut dönem iskemik lezyon ve sol oksipital bölgede akut hematom ile uyumlu görünüm saptandı. Beyin MR venografisinde sol transvers sinüs proksimalinde dolum gözlenmedi, distal kesiminde trombüse ikincil ince kalibrasyon mevcuttu (Resim 1). Antikoagülan tedaviye eklendi. Hasta inme ünitesinde izleme alınmasının ardından yapılan TTE’de ve TEE’de sol mitral anterior kapakçık üzerinde hareketsiz, parçalı 3x1.3 mm boyutlarında vejetasyon ile uyumlu görünüm saptandı (Resim 2). Hastada infektif endokardit tanısı koyuldu, kan kültürlerinde S.aereus etken olarak saptanarak tedaviye tazocin ve gentamisin eklendi. Hasta kardioloji servisine devir edildi. Tartışma: Sonuç olarak SVT inmenin nadir bir tipidir ve multifatöriyeldir. Patofizyolojisi ve tedavisi arteriyel inmelerden farklı olması nedeniyle tanı konması önemlidir. Nedeni ortaya konamayan lober intrakraniyal hemoraji, tipik arter alanına uymayan serebral infakt, idiopatik intrakraniyal hipertansiyon kliniği, atipik özellikli başağrısı olan olgularda serebral venöz sistem değerlendirilmelidir.