55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON FİZYOPATOLOJİSİNE SİTOKİNLERLE BAKIŞ
ALİ ÇAYIR 1 AYDIN KAYA 1 HAMZA GÜLTEKİN 1 ERSEL GÜLSUNAR 1 MESUT CİLLİ 1 FİGEN TOKUÇOĞLU 1 UFUK ŞENER 1 YAŞAR ZORLU 1 ŞUKRAN KÖSE 1 ÖZGÜR ÖZTEKİN 1

1- SBÜ İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

İdiopatik intrakranial hipertansiyon (İİH) patofizyolojisi net olarak aydınlatılamamış, intrakranial basınç artışıyla prezente olan bir sendromdur. Progresif görme kaybı ve nükslerle seyredebilen bu ciddi hastalığın fiyopatolojisinin aydınlatılması takip ve tedavi açısından önemlidir. Çalışmada İİH hastalarında, klinik, laboratuar, norolojik bulgular ve nörogörüntüleme bulgularının değerlendirilmesi ve fizyopatolojide öne sürülen inflamatuar süreçle IL 2, IL10, IL 17A ve leptin BOS düzeylerini ölçmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştıma Hastanesi’ne baş ağrısı şikayetiyle başvuran 54 hasta çalışmaya dahil edildi. 34 hastaya Modifiye Dandy kriterlerine göre İİH tanısı kondu. Kontrol grubunda ise tetkik sonuçları neticesinde primer baş ağrısı veya psödopapilödem tanısı konulan 20 hastadan oluşmaktaydı. Kontrol gurubu hastalar ayırıcı tanı amaçlı yapılan LP sonrası verilerinin kullanılmasına izin veren hastalardan oluşmakta olup bu hastaların materyalleri -80°C derece klinik labaratuarında saklanmıştır. Tüm demografik ve klinik veriler hastanemizdeki hastane bilgi yönetim sisteminden (HBYS) retrospektif olarak toplandı. İki grup demografik veriler, klinik bulgular, boy, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi (VKİ), nörogörüntüleme bulguları açısından birbiriyle istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Her iki grupta BOS leptin, IL 2,IL10 ve IL17 A düzeyi ELİSA yöntemiyle ölçüldü. Hasta ve kontrol grubu BOS bulguları açısından karşılaştırıldı. Ayrıca İİH hastalarının klinik bulguları, nörogörüntüleme bulguları, VKİ ve BOS açılış basıncı bulguları değerlendirildi. İİH grubunda toplanan bu veriler kendiarasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki ve korelasyon açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Tüm hastalar ve kontrol grubunun BOS örnekleri çalışıldı. BOS leptin, IL 2,IL10 ve IL17 A düzeyi açısından iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı. İİH grubunda BOS basıncı ile VKİ, vücut ağırlığı ve IL 2 düzeyi arasında pozitif korelasyon saptandı. İİH hastalarında BOS açılış basıncı ile MRG de İİH ile uyumlu bulgu sayısı arasında istatiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon saptandı. İİH tanılı hastalardan MRG bulgularında papiller protrüzyon olan hastalar daha yüksek BOS basıncıyla ilişkiliydi.

Sonuç:

Sonuç olarak çalışmamızda İİH hastalarında BOS basıncı ile beyin MR bulgularının ilişkisini ve obezite ile BOS basıncının ilişkisini gösterdik. Çalışmamızda gösterdiğimiz BOS basıncı ile MRG bulgu sayısı arasındaki pozitif korelasyon litaratürde ilk kez gösterilmiştir, BOS basıncıyla VKİ ve vücut ağırlığı arasında pozitif yönde güçlü korelasyon saptandı. Perioptik subaraknoid mesafede artış, papiller protrüzyon, posterior sklerada düzleşme saptanan İİH tanılı hastalarda bu bulgular saptanmayan İİH hastalarına göre daha yüksek BOS basınçları saptanmış olup, bu bulgu istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. BOS IL 2 düzeyi ile BOS basıncı arasında saptadığımız pozitif korelasyon İİH ve IL2 arasında bir ilişkiyi gösteriyor olabilir. Bu konuları daha net aydınlatmak için daha geniş hasta gruplarıyla daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.