55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNTRAVENÖZ İMMÜNOGLOBULİN TEDAVİSİ VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI
EFDAL AKKAYA 1 GÜLİN MORKAVUK REFAH SAYIN ALEV LEVENTOĞLU ZEKİ ODABAŞI

1- UFUK ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 
Amaç:

İntravenöz immünoglobulin (IVIG), otoimmün nörolojik hastalıklarda yaygın olarak kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Ancak yüksek maliyetli olması yanı sıra serum viskozitesinde artış, hemoliz, aseptik menenjit, baş ağrısı, cilt reaksiyonları gibi yan etkileri klinisyenleri endişelendirmektedir. Bu açıdan IVIG tedavisi alan hastalar yakın takip edilirken sedimantasyon hızının yükseldiğini fark ettik. Eritrosit sedimantasyon hızı (ESH), enfeksiyöz, enflamatuar ve malign süreçleri gösteren bir laboratuvar aracıdır. IVIG tedavisinden önce ve sonra ESH ve CRP düzeylerini inceleyerek IVIG tedavisinin ESH üzerine etkisini gözlemledik.

Gereç ve Yöntem:

Otoimmün nörolojik hastalık nedeni ile IVIG alan 7’si kadın toplam 16 hastanın laboratuvar verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalardan dördü myastenia gravis, yedisi Guillain Barre sendromu, ikisi kronik enflamatuar demiyelinizan polinöropati ve üçü nöraljik amiyotrofi hastası idi. 5 günlük 0.4 mg/kg/gün IVIG tedavisinden önce ve tedaviden 1 gün sonra, ESH ve CRP seviyeleri incelendi.

Bulgular:

IVIG tedavisinden önce ESHnin ortalama değeri 16,1 mm/saat iken tedaviden bir gün sonra 66,9 mm/saat idi. CRP değerlerinde belirgin değişiklik görülmedi.

Sonuç:

IVIG tedavisi alan hastalarda altta yatan herhangi bir neden olmaksızın ESH’da artış görülebilir. Bu durum klinisyenler tarafından göz önünde bulundurulmalıdır.