55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞINDA AĞRI VE D VİTAMİNİ İLİŞKİSİ
İLKNUR GÜÇLÜ ALTUN 1 BANU ÖZEN BARUT 1 ANIL BULUT 1 NİLAY PADİR 1

1- KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Parkinson hastalarında en sık görülen nonmotor semptomlardan biri ağrıdır ve bazen dirençli ağrı yakınması yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Özellikle kas iskelet sistemi ile ilgili ağrılar olmak üzere pekçok ağrı tipi ile D vitamini arasında ilişki olduğu farklı çalışmalarda vurgulanmıştır. Bu çalışmada ağrı yakınması olan hastalarda bu yakınma ile D vitamini düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı incelenmektir.

Gereç ve Yöntem:

Hoehn and Yahr skalasına göre evre 3 altında olan, MMSE 25 ve üstünde olup demans tanısı olmayan, D vitamini düzeyini etkileyecek hastalığı ve ilaç kullanımı olmayan 43 idiyopatik Parkinson hastasının demografik verileri, UPDRS motor alt skalası, nonmotor semptom skalası ve kısaltılmış geriyatrik depresyon ölçeği (GDÖ) kaydedilerek vitamin D düzeyi ile ağrı yakınması arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya katılan hastaların 24’ü erkek 19’u kadındır. Hastaların yaş ortalaması 61,9 (±9,84) olarak belirlenmiştir. Ortalama hastalık süresi 3,9 yıl ; UPDRS motor skor ortalaması 18,3 (±7,6) bulunmuştur. Nonmotor semptom skalasına gore yapılan değerlendirmede 30 üzerinden 10,2 (±5,3) puan almışlardır. GDÖ kullanılarak yapılan değerlendirmede hastaların 9,5±0,4 aldığı belirlenmiştir.Bu hastaların D vitamini değerleri incelendiğinde hastaların ortalama D vitamini düzeylerinin 20,5±18,4 olduğu tespit edilmiştir. Non motor semptomlar skalası ile değerlendirlen hastaların %60,5 sında ağrı yakınması olduğu görülmüştür. Ağrı varlığı ile yaş, hastalık süresi, UPDRS, ilaç dozu, nonmotor semptom skoru, D vitamini,GDO, arasında anlamlı ilişki (p)0.05) bulunamamıştır.

Sonuç:

Parkinson hastalarında ağrı sık görülen bir yakınmadır. Özellikle nosiseptif ağrı tedavisinde Dvitamini desteğinin plaseboya kıyasla ağrı skorunda anlamlı düştüğünü gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bizim çalışmamızda ağrı yakınması ile vitamin D düzeyleri arasında ilişki tespit edilmemiştir. Daha büyük hasta populasyonlarında ağrı alt tiplerini belirleyerek ağrı ile Vitamin D düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesinin önemli olduğu düşünülmüştür