55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZ AYIRICI TANISINDA ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU
VUGAR CAFER DİLEK TUNÇBİLEK 1 MEHMET UĞUR ÇEVİK 2 MEHMET UFUK ALUÇLU 2

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ AD
2- DİCLE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ AD
 
Olgu:

ÖZET:Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sistemi ak maddesinin yineleyici ya da ilerleyici inflamatuar, demiyelinizan hastalığıdır. Antifosfolipid antikor sendromu (AFAS), tekrarlayan arteriyel ve/veya venöztrombozlar, başka nedenlerle açıklanamayan fetal kayıplar (tekrarlayan abortus ve/veya ölü doğum), nörolojik semptomlar ile karakterize bir sendromdur.Antifosfolipidsendromu (AFAS) ve Multip Skleroz (MS) benzer klinik ve radyolojik bulgular gösterebilen ve bazen tanıda karışıklığa yol açan iki hastalıktır. Tromboz, tekrarlayan düşük hikâyesi, lupusantikoagülan antikorları veya antikardiolipin antikorlarının varlığında AFAS düşünülmelidir.Ancak, yapılan çalışmalarda MS hastalarında da otoantikor düzeyleri normal popülâsyona oranla yüksek tespit edilmiştir.Olgu radyolojik olarak MS’i taklit etmesi nedeni ile sunuldu. OLGU:57 Yaşında kadın hasta bir yıl içinde iki kez olan nefes darlığı,aniden nefes alamama,morarama şikayeti ile acil servise baş vurmuş.Hastanın atakları 2-3 dk süremket olup bilinci açıktı.Hasta boğazıma bir şey takılıyormuş gibi bir his olduğunu,su içince rahatladığını söyledi.Göğüs Hastalıkları tarafından pulmoner tromboemboli ekarte edilmiş.Yutma güçlüğü şikayeti üzerine Kulak Burun Boğaz(KBB) kliniğine baş vuran hastaya GAG refleksi ve etiyoloji amaçlı nörolojiye yönlendirilmiş.Nörolojik muayenesi olağan olan hastanın soy geçmişinde dört düşük-ölü doğum öyküsü ve ikinci düşükten sonra sağ kolda 1 ay süren güçsüzlük hikayesi üzerine hastaya kranial magnetik rzonans görüntüleme(MRG),rutin kan tahlilleri,trombofili,vaskulit paneli çalışıldı.Hastaya çekilen kranial MRG’devaskulit? Demiyelinizan hastalık? İle uyumlu multiple plaklar saptandı.Hastanın biyokimya, hemogram ve acil koagulasyon tetkikleri normal sınırlarda ve kardiyoloji tarafından yapılan diğer inceleme tetkikleri EKG,EKO ve Efor Testi normal sınırlarda saptandı.Çalışılan trombofili ve vaskulit panelinden Lupus Antikoagulan(++),DFS 70 (+) Anti-Ro52(+),Protein-C düşük,Fibrinojenyüksek,Anti HCV(+),MTHFR 677T ve PAI-1 heterozigot mutasyonu saptandı. SONUÇ:MS ve AFS birlikte görülebildiği gibi birbirlerini taklit edebilirler.Yukarıda bahs edilen hasta klinik ve laboratuvar eşliğinde değerlendirldiğinde AFS ile uymlu bulunarak 100 mg/gün asetilsalisilik asit başlandı. Bu nedenle MS tanısı konmuş olgular AFASın klinik ve laboratuar bulguları açısından dikkatli değerlendirilmelidir.