55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MONONÖROPATİ MULTİPLEKS: 2 OLGU SUNUMU
EREN TOPLUTAŞ 1 ÖZGE ARICI DÜZ 1 ASİLE SEVAL ASLAN 1 TEHRAN ALİYEVA 2 FİKRET AYSAL 1

1- İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Mononöropati multipleks (MNM) olguları farklı tablolarla başvurabilir. Polinöropati gibi birçok sinir aynı anda ya da yakın zaman aralıklarıyla tutulabilirken bazen de uzun zaman aralıklarıyla tek sinir tutulumları olabilir. İki olgu nedeniyle nadir izlenen MNMi klinik ve elektrofizyolojik olarak tartışmayı amaçladık. Olgu 1: 68 yaşında erkek, 4 gündür olan sağ bacakta uyuşma-ağrı, hemen ardından sağ kolda hissizlik-ağrı, 3 gün sonra eklenen sol bacakta uyuşma-ağrı ve güçsüzlükle başvurdu. Nörolojik muayenede(NM); sağ el kasları -5/5, ayak ekstansiyonu sağ 0/5, sol 3/5, sağ ayak fleksiyonu 4/5, sağ diz ekstansiyonu 2/5, kalça fleksiyonu sağ 4/5, sol 4/5, kalça abdüksiyonu sağ 3/5, sol 4/5, diğer kas gücü muayenesi tamdı. Refleksler alınmadı. EMG’de sağ L5, sol L4’de belirgin iki yanlı lumbosakral ve sağ C8-D1 ön kök/ön boynuz düzeyinde tutulum bulguları saptandı. Polinöropati, poliradikülit, MNM ayırıcı tanısıyla değerlendirilen hastaya akciğer-gastrointestinal tutulum, eozonofili varlığıyla Churg-Strauss Sendromu tanısı konuldu. Olgu 2: 26 yaşında kadın, 2 haftadır olan sol el ve kolunda ağrı ve güçsüzlükle başvurdu. Ağrı birkaç günde azalmış ancak güçsüzlük devam etmişti. Yaklaşık iki sene önce de sol kolunda ağrı ve güçsüzlük olmuş. Yine ağrı düzelmiş ancak güçsüzlük devam etmiş. Dirsekte sinir sıkışması tanısıyla opere edilmiş ancak düzelmemiş. NM’de, sağda ulnar sinir innervasyonlu el kasları 3/5, ulnar sinir alanı hipoestezikti. Solda abduktor pollicis brevis 4/5, median sinir alanı hipoestezikti. Alt ekstremitelerde livedo retikülaris izlendi. EMG’de sol median sinirde akut, sağ ulnar sinirde kronik aksonal tutulum bulguları saptandı. MNM düşünüldü. ANA: 1/1000 pozitif, anti-dsDNA: 127 IU/ml bulunması ile Sistemik Lupus Eritematozus tanısı konuldu. Başlangıçta güçlü ağrı, asimetri MNM akla getirmelidir.