55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TEMPORAL KAS ULTRASONOGRAFİK MORFOMETRİSİ: İNMEDE SARKOPENİNİN YENİ ÖLÇÜTÜ
EZGİ YİLMAZ 1 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Nörovasküler hastalıklarda sarkopeni yeti yitimi ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir fenomendir. İskemik inmeli (yürüyemeyen, kooperasyonu düşük vs) hastalarda sarkopeni tespit ve takibi için pratik yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada tarafımızdan geliştirilmiş olan bir temporal kas ultrasonografik ölçüm yöntemi tanıtılmış, ve sarkopeni tanısındaki konumu incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Son 1 yıl içinde inme ünitesinde izlenen akut iskemik inmeli olgularda temporal kas ve subkutan (yağ) kalınlığı ultrasonografi [US] ve aksiyel CT görüntülerinde ölçülmüştür. Sarkopeni tanısı yatak içi biyoelektrik impedans analizi ile iskelet kası kitle indeksi [SSMI] erkeklerde <9,2 ve kadınlarda <7,4 ise konulmuştur. Her hasta için sağ ve sol tarafın ortalaması alınmıştır. Değerler “ortalama ± standart sapma” veya “ortanca (%95 güven aralığı)” olarak verilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 93 akut iskemik inme olgusundan [43 kadın; yaş: 70±14] 18 (%19,4)’inde sarkopeni saptanmıştır. Sarkopenik olgularda tanımı gereği SMMI daha düşük (7,6±1,3’e 10,1±1,6; p<0,001), faz açısı daha dar (4,1±1,1’e 4,9±1,2, p=0,019), yaş daha ileri (79±14’e 68±13, p=0,001) ve vücut kitle indeksi daha düşük (22±2,6’a 28,3±4,2, <0,001) değerdedir. Sarkopenik hastalarda temporal kas kalınlığı hem CT (1,37±0,31 vs 1,51±0,26, p=0,055) hem ultrason (1,21±0,24 vs 1,39±0,25, p=0,028) ile yapılan ölçümlerde azalmıştır. Benzer şekilde CT ile ölçülen temporal subkutan doku kalınlığı (0,81±0,27’ye 0,98±0,23, p=0,010) ve ultrason ile öçülen temporal yağ dokusu kalınlığı (0,37±0,11’e 0,49±0,12, p=0,002) daha düşüktür. Sarkopeni tanısı için temporal kas kalınlığı 11,5 mm (sensitivite %42 ve spesifisite %92) ve temporal yağ dokusu kalınlığı 4,4 mm (Sensitivite %83, spesifisite %79) altında olmalıdır.

Sonuç:

Akut iskemik inme olguarında sarkopeni tanısı için temporal kas ultrasonografik kalınlığı kullanışlı bir indeks ve yararlı bir yöntemdir. Diğer nörolojik hastalıklarda da kullanım potansiyeli bulunmaktadır.