55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TÜM EKZOM DİZİLEME İLE SPATA5 GENİNDE HOMOZİGOT VARYANT SAPTANAN JENERALİZE EPİLEPSİ OLGUSU
ÇAĞRI ULUKAN 1 BARIŞ SALMAN 2 AYŞE DENİZ ELMALI 1 SİBEL UĞUR İŞERİ 2 NERSES BEBEK 1 BETÜL BAYKAN 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, GENETİK ABD
 
Olgu:

Amaç: Spermatogenez ilişkili protein 5 (SPATA5) 4q28.1 bölgesindedir. Erken spermatogenezde mitokondri morfogenezinde ve nöronal gelişimde hücre farklılaşması aşamasında post-translasyonel modifikasyonda rol alır. Bu gen çekinik formda gelişim geriliği, mikrosefali, sensorinöral işitme kaybı, epilepsi, zeka geriliği ve erkek infertilitesiyle ilişkilendirilmiştir (epilepsy, hearing loss, and mental retardation syndrome; MIM: 616577). Bu bildiride, tüm ekzom dizileme analizi (whole exome sequencing: WES) sonucu homozigot bir SPATA5 varyantı saptanan ancak kliniği literatürdeki SPATA5 olgularından farklılık gösteren bir ‘idiyopatik’ (genetik) jeneralize epilepsi olgusu sunulacaktır. Olgu: Yirmi iki yaşında kadın hasta 13 yaşından beri yılda 1-2 defa olan jeneralize tonik klonik nöbetlerle polikliniğimize başvurdu. Başka tip nöbeti yoktu. Anne babası üçüncü dereceden akrabaydı. Ailede epilepsi veya nörolojik hastalık öyküsü yoktu. Nörolojik ve sistemik muayenesi, işitme testi, oftalmolojik muayenesi normaldi. Rutin kan tetkikleri, OCT ve kranyal MRG normaldi. EEG incelemesinde yaygın yavaşlamayla fotik stimülasyona duyarlı jeneralize deşarjlar izlendi. Nöropsikolojik testte sadece dikkati sürdürme güçlüğü saptandı. İkinci nöbetinden itibaren 1000 mg valproat altında nöbetleri azalan ancak tamamen kesilmeyen hastanın tedavisine lamotrijin eklendi. Yapılan WES incelemesinde SPATA5 geninde yanlış anlamlı homozigot bir varyant (NM_145207.2:c.889A>G; p.Arg297Gly) saptandı. Bu varyant insan popülasyon frekansı veri tabanında (gnomAD) 15 kişide bildirilmiş olsa da, homozigot formuna rastlanmamıştır. Dolayısıyla klinik olarak henüz önemi bilinmeyen varyant sınıfındadır. Sonuç: Epilepsi, zeka geriliği, gelişim geriliği gibi heterojen fenotipli hastalıklarda WES genetik etiyolojiyi araştırmada önemli bir araçtır. Olgumuz bir idiyopatik jeneralize epilepsi olgusu gibi görünmekle birlikte SPATA5 geninde homozigot bir varyant saptanmıştır. Bildirilen fenotipik ve klinik özellikleri göstermeyen, dolayısıyla SPATA5 spektrumunu genişletme potansiyeli olan bir olgu olduğundan sunulmaya değer bulunmuştur.