55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ORAK HÜCRELİ ANEMİ DE NÖROLOJİK KOMPLİKASYON: HEMORAJİK PRESS
RECEP YEVGİ 1 FATMA ŞİMŞEK 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Orak hücre anemisinde nörolojik komplikasyonlar; sessiz enfarkt, geçici iskemik atak, ağır iskemik veya hemorajik inme, venöz sinüs trombozu veya posterior reversibl ensefelopati sendromuna (PRESS) kadar değişik yelpazede gelişebilmektedir. VAKA: 34 yaşında erkek hasta acil servise başağrısı ve şuur bozukluğu şikayeti ile başvurdu. Hastanın özgeçmişinden orak hücreli anemi hastası olduğu öğrenildi. Nörolojik muayenesinde genel durumu orta şuur somnole Glaskow koma skoru 12 olarak değerlendirildi. Haricen özellik saptanmadı. Hemogram ve biyokimya testlerinde anemi ve laktat dehidrogenaz yüksekliği haricinde özellik saptanmadı. Hastanın beyin tomografisinde bilateral serebral hemisferde büyüğü sentrum semiovale düzeyinde sağda frontoparietal loblar düzeyinde 28x23 mm ebatlarında subkortikal beyaz cevherde yerleşim gösteren hemorajik dansiteler içeren ve çevre beyin parankiminde hafif vazojenik ödem etkisi bulunan multipl sayıda lezyon odağı izlendi (Resim 1). Hastanın beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) istendi. Her iki serebral hemisferde çoğunluğu frontoparietooksipital loblar düzeyinde lokalize, subkortikal beyaz cevherde yerleşim gösteren periferinde vazojenik ödem ile uyumlu diffüzyon artışları gösteren multipl sayıda yer yer subakut evre yer yer akut evre hemorajik sinyal alanları izlendi (RESİM 2). Her iki serebral hemisfer tutulumu asimetrik olup görünümler ön planda hemorajik PRESS sendromu ile uyumlu bulundu. Hastaya antiödem tedavi ve tam kan exchange transfüzyon yapıldı. İzleminde stabil seyreden hastanın şuuru düzeldi kontrol MRG’ lerinde lezyonlarında gerileme olduğu görüldü. SONUÇ: Nörolojik komplikasyonlar orak hücreli anemi hastalarında önemli morbidite ve mortalite sebeblerinden biridir.