55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNTRASERBRAL KİTLE İLE KARIŞAN SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİ OLGUSU
LEVENT ÖCEK 1 ÖZGE ÖCEK 2

1- UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Serebral amiloid anjiopati (SAA) beyin ve leptomeninkslerin küçük ve orta çaplı damarlarında amiloid peptit birikimi ile karakterize bir durumdur. SAA, 65 yaş üzeri olgularda intraserebral hemorajinin (İSH) en sık sebebi olmakla birlikte az bilinmektedir. Daha çok sporadik olmakla birlikte, familyal bir sendroma veya Alzheimer hastalığına eşlik edebilir. SAA’nın yol açtığı kanamalarda hipertansiyon (HT) ciddi olarak suçlansa da, çok sayıda kanamalı hasta normotansiftir. Yöntem Burada intraserabral kitle olarak değerlerdirilen normotansif SAA ikincil kanama olgusununu bildirmek istedik. Bulgu 68 yaşında bilinen hipertansiyon ve sigara kullanımı olan erkek hasta 1 saat önce ortaya çıkan konuşmada bozulma ve sol ekstremitede güçsüzlük yakınması ile acil servise başvurdu. Nörolojik muayenesinde; Bilinç açık, hafif dizartirik, sol 3/5 hemiparezisi olan hastanın ilk ölçülen tansiyonu 140/80 mm/Hg, ateşi 37 °C idi. Hastanın LDL yüksekliği (148.5 mg/dL) dışında diğer laboratuvar testleri normal idi. Beyin bilgisayarlı tomografisinde sağ temporooksipital lob bileşkesinde 41*34 mm boyutlarında serebral hematom lehine bulgu saptandı. Ön planda kitle imaji veren ve beyin cerrahisi tarafından değerlendirilen hastanın yapılan kranial MRG’sinde sağ temporoksipital bölgede lezyonda hafif kontrastlanma gösteren etrafında vazojenik ödemin olduğu T1 ve T2 kesitlerde hiperintens kitlesel lezyon, sol anterior frontal bölgede 10*10mm boyutlarında akut hematom lehine bulgular saptanması üzerine MRG’de SWI ve GRE sekanslarında serebral hemisferde lineer uzanım gösteren çok sayıda hipointens alanlar gözlendi (Resim 1). 4 hafta sonra çekilen takip MRG’sinde hematomun gerilediği, hemisferde lineer uzanım gösteren çok sayıda hipointens alanların devam ettiği görüldü. Klinik ve radyolojik bulgular ile ön planda SAA ikincil kanama lehine düşünüldü. Sistemik amiloidozisi amacı ile yapılan rektum biyopsisinde amiloid birikimi saptanmadı. Hasta optimal medikal tedavi ile izleme devam edildi. Tartışma SAA tanısı 60 yaş üzeri bilinen başka bir sebep olmadan multipl lober hemorajileri olan hastalarda düşünülmelidir. Cerrahi yaklaşım kanama komplikasyonu sebebi ile düşünülmemelidir. Nadirde olsa kanamaya ikincil kitle etkisi nedeniyle intrasrebral kitlelerle karışabilir. Uygun görüntüleme tetkikleri ile tanısı konabilmektedir. Destek tedavisi, hipertansiyondan kaçınılması ve immun süpresan-steroid tedavi ile klinik iyileşme beklenmelidir.