55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
METAMFETAMİN KULLANIMINA SEKONDER STATUS EPİLEPTİKUS OLGUSU
GÜLHAN YILDIRIM 1 AZAMAT MİRALİ 1 HACI ALİ ERDOĞAN 1 SİNAN AŞAR 1 YASEMİN TEKDÖŞ ŞEKER 1 VİLDAN YAYLA 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ Metamfetamin amfetamin grubunda yer alan bir psikostimulandır. Narkolepsi, depresyon obezite ve alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılmaktadır. Kristal, toz ve tablet formunda bulunur. Kötüye kullanımı genellikle metamfetamin öncülü olarak kullanılan psödoefedrine hidroklorik asit ilavesiyle elde edilen kristal tozdur. Dünyada 2. sıklıkta kullanılan metamfetamin hızla kan beyin bariyerini geçerek serotonerjik ve dopaminerjik sistem üzerinde nörotoksik etki gösterir. Madde kötüye kullanım % 6-40 oranında epileptik nöbetlere neden olur. Metamfetamin kullanımına bağlı status epileptikus gelişen olgu sunulmuştur. OLGU Bilinç kaybı ve sık tekrarlayan epileptik nöbetler ile acil servise başvuran 18 yaşında kadın hastanın tıbbı özgeçmişinde kronik hastalık, travma ve ilaç öyküsü yoktu. Vitalleri stabildi. Konfüzyonda olan hastanın nörolojik muayenesinde ense sertliği yoktu, pupiller mid dilate ışık refleksi zayıf pozitifti, lateralizan bulgu saptanmadı. DTR azalmıştı, TCR lakayttı. Status epileptikus (SE) tanısıyla entübe edilen hastada propofol infüzyonu ile nöbet kontrolu sağlandı. Antiepileptik tedavisi fenitoin 3x100 mg ve levetirasetam 2x1500 mg olarak düzenlendi. Kontrastlı kranial MR ve venografisi normaldi. Nöbetleri kontrol altına alındıktan dört gün sonra çekilen EEG incelemesinde orta düzeyde bilateral frontotemporal bölgelerde bioelektriksel aksama görüldü. Rutin kan tetkikleri doğal olan hastanın takiplerinde nöbeti olmadı. Ekstübe edilen hastanın ayrıntılı sorgusunda ‘’kristal’’ adında metamfetamin grubu madde kullandığı öğrenildi. Son nörolojik muayenesi ve kontrol EEG’si doğal olan hasta levetirasetam 2x1500mg ve fenitoin 2x100 mg tedavisiyle poliklinik takibine alındı. SONUÇ SE mortalitesi yüksek olan acil tıbbi bir durumdur. İlk nöbet ve statusla başvuran, incelemeleri doğal olan hastalarda ilaç intoksikasyonları ve olası madde kullanımlarının göz önünde bulundurulması komplikasyonları önlemede ve tedaviyi planlamada yardımcı olabilir.