55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZ ( MS ) HASTALARINDA PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ TUTULUMU, KLİNİK PARAMETRELER VE ÖZÜRLÜLÜĞE ETKİSİ
SÜREYYA YILMAZTEKİN 1 CANAN EMİR 1 ELİF ÜNAL 1 ONUR AKAN 1 CİHAT ÖRKEN 1 SERAP ÜÇLER 1

1- SBÜ OKMEYDANI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Multipl Skleroz (MS) santral nöropatik ağrı nedenleri arasında kabul edilmekle birlikte bazı MS hastalarında periferik sinir hasarı ile uyumlu olarak ekstremite distallerinde paresteziler şeklinde periferik nöropatik ağrılar da ortaya çıkabilmektedir. Son yıllarda MS hastalarında periferik sinir sistemi tutulumuna dair bir çok çalışma yayınlanmıştır. Fakat MS popülasyonundaki periferik sinir sistemi tutulumu frekansı değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmalarda MS hastalarının %5- 15 ‘ inde periferik sinir sistemi tutulumu belirtilmiştir. Çoğunluğu demyelinizan nöropati olmakla beraber aksonal tutulum da belirtilmiştir. Ayrıca periferik sinir sistemi tutulumu ile özürlülük oranlarının bağlantılı olduğunu ya da olmadığını da gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Periferik sinir sistemi tutulumu ile plak dağılımı arasında bağlantı olabileceği de belirtilmiştir. Bu bulgular ışığında, biz de çalışmamızda MS hastalarında periferik sinir sistemi tutulumu, natürü ve bunun klinik parametreler ( yaş, cinsiyet, MS alt tipi, süresi vb…), hastalık seyri, özürlülük ile korelasyonunu araştırmayı planladık.

Gereç ve Yöntem:

2017 yılında revize edilen McDonalds kriterlerine göre, Multipl skleroz tanısı alan relapsing‐remitting, primer progresif veya sekonder progresif seyirli 50 hasta ve periferik nöropati yapacak sistemik ve dışlama kriterlerinde belirtilen hastalıkları ya da MS hastalığı olmayan 50 hasta kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edilmiştir.Medelec synergy elektromiyografi (EMG) cihazı ile hasta ve kontrol grubunda (hasta grubundaki benzer yaş ve cinsiyette) üst ve alt ekstremitelerde median, ulnar, tibial, peroneal sinir motor ileti incelemeleri ve median, ulnar, yüzeyel peroneal ve sural sinir duysal ileti incelemeleri ayrıca motor periferal sinirlerde F yanıtı çalışması yapıldı. Periferik sinir sistemi tutulumu, natürü ve bunun klinik parametreler, seyir ve özürlülük ile korelasyonunun araştırılması hedeflendi.

Bulgular:

Hasta grubu ile sağlıklı kontrol grubunun EMG bulguları karşılaştırıldığında, Median motor, ulnar motor ve tibial motor sinir iletim hızı, kontrol grubunda istatistiksel anlamlı olarak yavaş bulunmuştur (p<0.05). Hasta grubun EMG bulguları; EDSS alt grupları (3 altı ve üstü değerlerde ), geçirilmiş duysal atak varlığı ve yokluğu alt grupları, MRG de spinal lezyon varlığı ve yokluğu ile oluşturulan MS alt grupları karşılaştırıldığında istatiksel anlamlı fark saptanmadı .(p > 0.05)

Sonuç:

Bu çalışmada amacımız, duyu yakınmaları olan MS hastalarında periferik sinir tutulumunun varlığını saptamak ve ayrıntılı tanı araçlarından ve gereksiz tedavi yaklaşımlarından kaçınmak için merkezi sinir sisteminin tutulumunun dışlanmasına yardımcı olup olmayacağıdır. EMG bulguları ile klinik ve görüntüleme bulguları arasında bir ilişki bulamadık. Bu konuda inceleme tekniklerinin hassasiyeti arttırılarak ( sinir biyopsisi vb…) geniş hasta serileri ile daha kapsamlı çalışmalar planlamaya karar verdik.