55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KARBAMAZEPİN İNTOKSİKASYONUNA BAĞLI GEÇİCİ KORPUS KALLOSUM SPLENİUM ENFAKTI: OLGU SUNUMU
NURAY BİLGE 1 FATMA ŞİMŞEK 1 MEHMET NURİ KOÇAK 1 GÖKHAN AYDOĞAN 1 YUNUS EMRE AKTAŞ 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM
 
Olgu:

Giriş: Korpus kallozum (KK), kortikal ve subkortikal nöronlar arasındaki bağlantıları sağlayan komissüral yapıdır. Önden arkaya doğru rostrum, genu, gövde ve splenium olmak üzere dört bölüme ayrılır. Korpus kallozum spleniumda nadirde olsa enfarkt gelişebilmektedir.Bu tutulumun bir kısmı kalıcı ve az bir kısmı da geçicidir. Metabolik hastalıklar(hiponatremi, hipoglisemi), enfeksiyöz hastalıklar, ilaç intoksikasyonu ve beyin tümörleri gibi birçok patolojik durumda birincil ya da ikincil olarak etkilenebilir. Bu olguda karbamazepin intoksikasyonu tespit edilen hastada korpus kallosum splenium enfarktı gelişen hastayı sunmaktayız. Olgu: 23 yaşında erkek hasta bir kaç dakika süren, bilinç kaybının eşlik ettiği jeneralize tonik klonik tarzda nöbet geçirmesi üzerine acil servise getirilmiş. Postiktal konfüzyon sonrası değerlendirilen, baş dönmesi şikayeti olan hastanın yapılan nörolojik muayenesi bilateral horizontal nistagmus ve sağa doğru ataksi dışında normaldi. Öyküsünde Glanzman trombasteni ve 12 yıldır epilepsi tanıları olduğu, karbamazepin 800mg 2x1, levetirasetam 1000mg 2x1, FVII kullandığı, daha önceden FVII kullanımına bağlı olarak kol ve bacakta trombozlar geliştiği öğrenildi. Difuzyon MRGde korpus kallosum spleniumda akut evre enfarktı saptandı, kliniğimize yatırıldı. Hastanın karbamazepin ilaç kan düzeyi 14,2 (terapötik düzey 4-10 ug/ml)) ile yüksek saptandı. Kan tetkiklerinde Na ve kan şekeri düzeyi normal sınırlardaydı.Klinik takiplerinde karbamazepin dozu kademeli olarak düşürüldü, 5 gün sonra ilaç kan düzeyi 12,5 ve 1 hafta sonra 7,34 olarak gözlendi. Takiplerinde nöbeti olmadı, baş dönmesi şikayeti geçti, horizontal nistagmus ve ataksik yürüyüşü düzeldi. Birinci hafta kontrol difüzyon MRGde splenium enfarktı tam olarak düzelmişti. Sonuç: Korpus kallosum splenium enfaktı tespit edilen ve karbamazepin kullanan hastalarda etyolojik nedenler arasında karbamazepin intoksikasyonu akla gelmelidir.