55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GEÇİCİ İSKEMİK ATAK ENDER NEDENİ; AORT DİSSEKSİYONU OLGUSU
LEVENT ÖCEK 1 ÖZGE ÖCEK 2

1- UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Aort diseksiyonu (AD) intima tabakasının yırtılıp tunika medianın ayrılması ve duvar içine kan dolmasıdır. Nadir görülmekle beraber, mortalitesi oldukça yüksektir. En yaygın klinik prezentasyonu göğüs ağrısıdır. Ağrı şiddetli, bazen göğüste yırtılma, yarılma şeklinde olabilir ve sırt bölgesine yayılabilir. %10-55 ağrısız da disseksiyon olabilir. AD’lu hastalar senkop, ekstremite güçsüzlüğü, disfaji, parapleji gibi nörolojik belirtiler ile gelebilir. Yöntem: Klinik ve radyolojik bulguları ile AD tanısı konan GİA olgumuzu paylaşmak istedik. Sonuçlar: 52 yaşında, bilinen kronik hastalık ve travma öyküsü olmayan kadın hasta 1 saat önce ortaya çıkan konuşmada bozulma ve sağ ekstremitede güçsüzlük yakınması ile acil servise başvurdu. 2 gün önce ortaya çıkan sırt ağrısının başladığı ancak aralıklı geçtiği öğrenildi. Nörolojik muayenesinde; Bilinç açık, dizartirik, hafif sağ hemiparezisi olan hastanın ilk ölçülen tansiyonu 140/80 mm/Hg, ateşi 37 °C idi. NIHSS:7 olan hastanın beyin bilgisayarlı tomografisi(BT) normal idi. Hastaya IV-tPA başlanması planlanırken semptomları tamamen düzeldi. Hastanın beyin magnetik rezonans görüntülemesinde akut patoloji bulgu saptanmadı. Hastanın mevcut durumda GİA tanısı düşünüldü, antiagregan ve düşük molekül ağırlıklı heparin başlandı. Hastanın yapılan transtorasik ekokardiografisinde arkus aortada dissekiyon flebi gözlendi. Yapılan toraks BT anjiografisinde Tip A disseksiyon ile uyumlu bulgular saptandı (Resim 1). Kalp damar cerrahisi tarafından opere edildi. Operasyondan üç hafta sonra sekelsiz taburcu edildi. Tartışma: Aort diseksiyonu yaşamı tehdit eden ve acil tedavisi yapılması gereken bir durumdur. Akut iskemik inme kliniği ile başvuran hastalara IV-tPA uygulamada kontraendike durum oluşturan AD’nu özellikle hipotansiyon, boyun ağrısı ve fokal geçici nörolojik bulguları olan hastalarda mutlaka akılda tutulmalı ve ayırıcı tanıda düşünülmelidir.