55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İSKEMİK SEREBROVASKÜLER OLAY ETYOLOJİSİNDE AKCİĞER NÖROENDOKRİN KARSİNOMU
RECEP YEVGİ 1 NURAY BİLGE 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Serebrovasküler olay, kanser hastalarında metastazlardan sonra en sık görülen ikinci santral sinir sistemi komplikasyonudur. Myeloproliferatif sendromlar; paraproteinemiler; akciğer, mesane, mide, kolon, over ve pankreas kanserleri trombozla en sık ilişkilendirilen kanserlerdir. Akciğer kanseri hastaları kontrol grubuna kıyasla 1.5 kat artmış inme (iskemik/hemorajik) insidansına sahiptir. OLGU: 61 yaşında erkek hasta sol kol ve bacakta ani gelişen güç kaybı şikayeti ile başvurdu. Hastanın daha önce bilinen sistemik hastalık öyküsü yoktu. Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde sol taraf 4/5 hemiparezik , solda taban cildi refleksi ekstansör yanıttı. Hemogram ve biyokimya testlerinde özellik saptanmadı. Elektrokardiogram normal sinüs ritminde değerlendirildi. Hastanın beyin tomografisi normaldi. Diffüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde; sağ occipital , kısmen parietal lob düzeyinde diffüzyon kısıtlanması gösteren akut evre enfarkt ile uyumlu görünüm izlendi. Hastanın ekokardiografisinde (EKO) sol atriumda 30*2 mm trombüs izlendi. Transösafagial EKO’da pulmoner venden kaynaklandığı düşünülen sol atrial apendiks ve mitral kapağa uzanan trombüs izlendi. Pulmoner vende 10 mmhg gradient izlendi. Trombüsün akciğer kaynaklı bir patolojiden köken alabileceği düşünüldü. Hastanın posteroanterior akciğer grafisi çekildi. Sol akciğer orta zonda düzgün sınırlı kitlesel opasite izlendi. Hastanın akciğer tomografisi çekildi. Sol akciğer alt lob apikoposterior segmentte 70*73 mm kitle imajı izlendi.Hasta göğüs cerrahisi bölümü tarafından operasyona alındı.Kitleden alınan biyopsi sonucu high grade nöroendokrin karsinom ile uyumlu olarak değerlendirildi. Hasta izleminin 6.ayında ex oldu. TARTIŞMA: Embolizm, serebral metastaz, koagülasyon bozuklukları, serebral enfeksiyonlar ve terapötik yan etkiler gibi tümöre bağlı nedenler kanser ve inme arasındaki ilişkinin temelini oluşturur. Tümör hücre nekrozu, vasküler invazyon, köprü veninin invazyonu ve damar kompresyonunun neden olduğu yırtılma, akciğer kanserli hastalarda olası inme mekanizmalarıdır. İnme etyolojisi araştırılırken klasik inme risk faktörlerinin yanı sıra çok çeşitli mekanizmalarla tromboza yatkınlık yaratan kanserlerin de araştırmalarda akılda bulundurulması gerekmektedir.