55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İMMÜNSÜPPRESSİF TEDAVİ ALAN BÖBREK NAKİLLİ HASTADA DİRENÇLİ HIÇKIRIK OLGUSU
MUSTAFA ÇAM 1

1- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNV
 
Olgu:

GİRİŞ: Hıçkırık, ritmik, istemsiz, spazmodik diyafragma kontraksiyonudur ve pek çok nedeni vardır. Etiyolojideki nedenler arasında frenik veya diyafragma irritasyonu (mediastinal veya karın tümörleri veya abseleri, hepatomegali, asit, özofajit, veya gastrik gerilme) veya kemoterapi ilaçları, antiemetikler, kortikosteroidler yer alır. Bir refleks olmasına rağmen aslında hıçkırığın hiçbir koruyucu yönü yoktur. Genellikle 48 saat içinde kendiliğinden kaybolur, ancak 48 saat ile 1 ay arasında sürenler persistan hıçkırık, 1 aydan fazla sürenler ise dirençli hıçkırık olarak sınıflandırılır. Dirençli veya persistan hıçkırık; depresyon, yorgunluk, bozulmuş uyku düzeni, dehidratasyon, malnütrisyon ve aspirasyona yol açabilir . Yazımızda immünsepresif tedaviyle tetiklenen ve kısıtlı tedavi imkanı olan dirençli hıçkırık olgusu sunulmuştur. OLGU: Elli altı yaşında erkek hasta 10 yıldır dönem dönem olan hıçkırık şikayeti oluyormuş. Hıçkırık gün boyunca sürüyor sadece 2-3 ayda bir birkaç gün ara veriyormuş. 2 yıldır şikayeti bulunmuyorken 1 yıl once böbrek nakli nedeniyle kullanılan Takrolimus sonrası tekrar şikayeti başlamış. Hasta Nöroloji klinğine yapılan başvuru sonrası gabapentinden fayda gördü. Ancak tekrar başlaması ve hafif kreatinin yüksekliği nedeniyle Nefroloji bölümüne de danışılarak stoplandı ve (GFR:50) Amitritilin 10 mg ile şikayetleri geriledi. Hastanın takip ve tedavisi tarafımızca devam etmektir. TARTIŞMA Takrolimus, Siklosporin ile birlikte Kalsinörin inhibitörü olarak bilinen Streptomyces tsukubaensis’den elde edilen bir makrolid antibiyotiktir. lipidlerde ve diğer organik çözücülerde iyi çözünürler. İmmunsupressif etkileri sitoplazmik reseptör proteinle- rine bağlanabilmelerine bağlıdır. onuçta ortaya çıkan kalsinörin inhibisyonu sitokin üretimini ve lenfosit proliferasyonunu sınırlandırır. Takrolimusun nörolojik komplikasyonları genellikle ha ftir (tremor, parestezi ve miyalji), ancak ensefalopati, konvülziyonlar ve koma ile seyreden ciddi komplikasyonlarda görülebilir. Ciddi komplikasyonlar çoğunlukla böbrek transplantasyonundan ziyade karaciğer ve akciğer transplantasyonu sonrası bildirilmiştir ve tipik olarak takrolimus konsantrasyonu 15 ng/l’lik terapötik sınırın üzerine çıktığı zaman görülür. Bu yazıda Takrolimus’un tetiklediği, Nefroloji ve Nöroloji Bölümlerince ortak takipli Amitriptilin’e yanıt alınan dirençli hıçkırık olgusu sunulmuştur.