55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
VAN YYÜ NÖROLOJİ ABD’NA BAŞVURAN PARKİNSON HASTALARINDA SEKSÜEL DİSFONKSİYON PREVALANSI
AYDIN ÇAĞAÇ 1 ABDULLAH GÜL 2 AYSEL MİLANLIOĞLU 3 VEDAT ÇİLİNGİR 4

1- VAN YYÜ TIP FAKÜLTESİ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ
2- 2 SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÜROLOJİ KLİNİĞİ, BURSA, TÜRKİYE
3- VAN YYÜ TIP FAKÜLTESİ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ
4- VAN YYÜ TIP FAKÜLTESİ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ
 
Amaç:

Cinsel işlev bozukluğu Parkinson hastalığında (PH) yaygındır. Hastalık sürecinde, hasta ve partnerlerinin, Seksüel Disfonksiyon (SD) hakkında bilgi sahibi olmaları fayda sağlamaktadır. PH nın ileri evresi, eşlik eden hastalıklar, ilaç kullanımı cinsel işlev bozukluğuna sebep olabilmekte ve/veya şiddetini artırabilmektedir. Erken tanı ve tedavi için Parkinson hastalarının cinsel fonksiyonlarını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmanın verileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji polikliniğine başvuran ardışık Parkinson hastalarından toplandı. Erkeklerde erektil fonksiyon, Uluslararası Ereksiyon İşlevi Değerlendirme formu(IIEF) ile değerlendirilirken, kadınlara kadın cinsel işlev ölçeği formu uygulandı. Hastalar Hoehn-Yahr skalasına göre değerlendirildi. Ayrıca mini-mental test uygulandı. 32’si kadın, 43’ü erkek olan toplamda 75 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 63.9 ± 11 yıl idi. PH semptomlarının ortalama süresi 8,9 ± 5,1 yıl? İdi. Hoehn ve Yahr (H&Y) 2,5 ± 0,6 (aralık 1-4) olarak saptandı. Altmış yedi hasta (% 89.3) L- dopa ve/ veya dopamin agonistleri kullanmaktaydı. Erkek hastalar en çok erektil disfonksiyondan(ED) şikayet etmekteydiler. Cinsel yaşamlarında genel memnuniyetsizlik erkeklerde % 65,1 kadınlarda ise % 37,5 idi. Sonuçlar Bassonun cinsellik, Parkinsonizm ve ilişkili bozukluklar çalışması ile uyumlu bulundu.

Sonuç:

Çalışmamaız, Parkinson hastaları arasında yüksek orandaki ED prevalansını ve Parkinson hastalarındaki cinsel memnuniyetsizlik ile ilgili önceki çalışmaları doğrulamaktadır. Sonuçların validasyonu, nesnel parametrelerin kullanılmasıyla sağlanabilir. PH’a SD’nun sıklıkla eşlik etmesi nedeniyle, hastaların ve partnerlerinin seksüel fonksiyonlarının dikkatle irdelenmesi ve cinsel danışmanlık gerektirdiği açıktır.