55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İKİ FARKLI KLİNİK İLE PREZENTE REVERSİBLE SPLENİAL LEZYON SENDROMU
HİCRET BETÜL AKDAĞ 1 AZİZE İPEKBAYRAK 1 ORHAN SÜMBÜL 1 BETÜL ÇEVİK 1 DÜRDANE AKSOY 1 SEMİHA GÜLSÜM KURT 1

1- TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD
 
Olgu:

GİRİŞ:Korpus callosum spleniumu (KKS), beynin diğer yapılarına göre daha çeşitli ve yoğunlukta reseptör bulundurur. Bu sebeple travma, infeksiyon, metabolik bozuklular, antiepileptik yoksunluğu gibi inflamatuvar süreçler, bu alanda sitotoksik ödem gelişmesine sebep olabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularının, kliniğin şiddetinden bağımsız olarak haftalar veya aylar içinde tam olarak kaybolması tipiktir. Reversible Splenial Lesion Syndrome (RESLES) bulguları olan iki olgumuzu literatüre kazandırmak istedik. Olgu-1:Yaklaşık 8 yıldır düzenli okskarbazepin kullanan ve haftada ortalama iki nöbet geçiren 22 yaşında erkek hasta, tedavi düzenlenmesi amacıyla servise yatırıldı. 17 yıldır epilepsi tanısıyla takipli olup lamotrijin, pregabalin, okskarbazepin alıyordu. Okskarbazepinin kesiminin 8. gününde art arda 5 jeneralize tonik klonik nöbet geçirdi. Kranial MR’da KKS’da T1Ada hipointens, T2Ada hiperintens, ekspansif, diffüzyon kısıtlılığı gösteren lezyon görüldü. Tedavisi revize edilen hastanın, taburculuğunun ikinci ayında diffüzyon MR’ı normal sınırlardaydı. Olgu- 2: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısıyla enfeksiyon hastalıkları servisinde takip edilen 32 yaşında kadın hasta, 15 gündür zonklayıcı baş ağrısı açısından değerlendirildi. İki hafta önce başı dönmüş, lavaboda düşmüş. Kafa travması tanımlamıyordu. Nörolojik muayenede apatik, konfabule, kısmi koopere, dezoryanteydi. Diffüzyon MR’da KKS santralinde sağ ağırlıklı yerleşmiş, silik tarzda milimetrik şekilsiz diffüzyon kısıtlaması izlendi. Kliniğinin yaklaşık 4. haftasındaki kranial MR normal sınırlardaydı. TARTIŞMA: RESLESin klinik prezentasyonu nonspesifiktir, en sık ensefalopati veya ensefalit şeklindedir. Sendromun kesin sıklığını tespit etmek zordur, ancak farklı etiyolojik grupların birçoğunda rutin MRG yapılmadığından, muhtemelen yeterince tanınamamaktadır. RESLES, klinik ve radyolojik olarak geri dönüşlü bir durumdur ve altta yatan ciddi hastalığı olanlar dışında mükemmel prognozlu klinikoradyolojik sendromu temsil eder.