55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİFUZYON MRG GÖRÜNTÜSÜ İSKEMİK İNME İLE KARIŞAN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKULOZU OLGUSU
ESRA DEMİR 1 HESNA BEKTAŞ 1 OĞUZHAN KURŞUN 1

1- ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

GİRİŞ: Merkezi sinir sistemi tüberkülozu; tüberküloz menenjit (TBM), miliyer tüberküloz ile birlikte olan TBM, tüberküloz ensefalopatisi, tüberküloz vaskülopatisi ve yer kaplayıcı lezyonlar (tüberküloma, tüberküloz apsesi) şeklinde sınıflandırılır. Başta orta serebral arterlerin tutulumu olmak üzere vaskuler sistemin tutulumu sonucu infarkt oluşturabilmektedir.İnme ön tanısıyla kliniğimize başvuran takip ve tetkiklerinde santral sinir sistemi tüberkülozu tanısı koyduğumuz bir olguyu sunmayı uygun bulduk. OLGU: 71 yaşında bayan hasta acil servise konuşma bozukluğu ve halsizlik şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde üç yıl önce rektum kanseri ve kemo-radyoterapi öyküsü, bir hafta önce dış merkezde aritmi nedeniyle kardiyoloji servisinde yatışı mevcuttu. Nörolojik muayenesinde bilinci açık, sensorimotor afazikti ve lateralizan defisiti yoktu. Acilde çekilen Difuzyon MRG’da mezensefalon sağ yarısı,sol internal kapsül arka bacağında ve periventriküler beyaz cevherde ADC karşılığı olmayan milimetrik difuzyon kısıtlılıkları saptandı. Subakut iskemik inme ön tanısıyla servise yatırılan hastanın takiplerinde bilinç kötüleşmesi olması ve sağ tarafta kuvvet kaybı gelişmesi üzerine Nöroloji yoğun bakıma devir edildi. Bilinç kötüleşmesi olan hastanın kontrastlı beyin MRG’ında bilateral serebral hemisferlerde multiple kontrast tutan lezyon, pial kalınlaşma ve kontrastlanma görüldü. Lezyonlar multiple tüberküloma ve leptomenengitis lehine değerlendirildi. Yapılan lomber ponksiyonda Beyin omurilik sıvısı(BOS) görünümü ksantokromik,WBC 67 Hücre/µL,RBC 10 Hücre/µL,Protein 241 U/L ,Sodyum (Na) 152,7[H] mEq/L,Glukoz 29[L] mg/dL,Albümin 3055,3[H] mg/L, eş zamanlı ölçülen kan şekeri 104 mg/dl saptanan hastaya antitüberküloz tedavi başlandı. Hastanın ARB-BOS negatif, Mikobakteri PCR pozitif ve Real Time PCR ile M. tuberculosis saptandı.Mekanik ventilatörde izlenen hasta tedavi altında kaybedildi. SONUÇ: İnme ön tanısıyla başvuran hastalarda Difuzyon MRG’da kısıtlılıklar spesifik değildir.İnme ayırıcı tanısında santral sinir sistemi tüberkülozu da akılda tutulmalıdır.