55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KEDİ TIRMIĞI HASTALIĞI İLİŞKİLİ MİYOZİT OLGUSU SUNUMU
DOĞAN YILMAZ 1 CENK MURAT ÜNVERDİ 1 HÜLYA TİRELİ 1

1- S.B.Ü. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

GİRİŞ: Enfeksiyöz miyozit, kas dokusunun enfeksiyonlara karşı doğal dirençli yapısı nedeniyle miyozitler içinde nadir görülen bir nedendir. Bakteriyel, fungal, parazitik, viral ajanlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Kedi Tırmığı etkeni olan Bartonella henselae, infeksiyöz miyozitler içerisinde, çok nadir görülen bakteriyel bir etkendir. Bu bildiride, kas güçsüzlüğü ve kas ağrılarıyla başvuran hastanın, Kedi Tırmığı Hastalığı ilişkili miyozit olgusu sunulacaktır. OLGU SUNUMU: 50 yaşında kadın hasta, 4 ay önce başlayan ve giderek artan uyluk bölgesinde ağrı ve merdiven inip çıkarken zorlanma yakınmaları nedeniyle servisimize yatırıldı. 20 yıldır 8-10 kediyle birlikte yaşayan hastanın hipertiroidi dışında hastalığı yoktu. Nörolojik muayenesinde, üst ve alt ekstremitelerde proksimal kaslarda daha belirgin olan 4/5 düzeyinde parezi mevcuttu. Aksiyel kas zaafı nedeniyle lomber lordozu artmış, yürüyüş ördekvariydi. Ateş, yorgunluk gibi sistemik semptomlar ve periferik lenfadenopati saptanmadı. Kan tetkiklerinde CK yüksekliği ve Bartonella henselae IgM (+), IgG (-) olarak saptandı. Vaskülitik, neoplastik belirteçler negatif geldi. Femur MR’ında proksimal kaslarda enflamasyona bağlı kontrast tutulumu izlendi. EMG ileti çalışması normal olup iğne EMG’de yaygın miyopatik bulgular saptandı. Kuadriceps femoris kasından alınan kas biyopsisinin değerlendirilmesinde, atrofi ve hafif inflamasyon saptandı. Doksisiklin 200 mg/gün başlandı, tedavi sonrası 2-3.günde hastanın kas gücünde tedaviye dramatik yanıt izlendi. TARTIŞMA: Kedi tırmığı hastalığı seyrek görülen, sıklıkla ensefalit şeklinde karşımıza çıkan bir tablodur. Ensefalitik bulgu olmadan sadece kas tutulumu ile seyreden literatürde bildirilmiş az sayıda adolesan olgu mevcuttur. Hastamız erişkin yaşta başlangıç ve izole kas tutulumu ile seyretmesi açısından dikkat çekici bulunmuştur.