55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KANSER İLİŞKİLİ İSKEMİK İNME HASTALARINDA MEKANİK EMBOLEKTOMİNİN YERİ
MEHMET YASİR PEKTEZEL 1 ANIL ARAT 2 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF TOPÇUOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Kanser ilişkili hiperkoagülopatiye sekonder proksimal damar oklüzyonu gelişen akut iskemik inme hastalarında mekanik trombektominin yeri hakkındaki veriler sınırlıdır. Bazı gözlemler, bu tip hastalarda rekanalizasyonun daha yüksek oranda başarısızlıkla sonuçlandığını, bununla beraber klinik sonlanımda malignitesi olmayan hasta populasyonuna göre belirgin bir fark olmadığını düşündürmektedir. Çalışmamızda malignitesi olan hastalardaki akut embolik iskemik inmenin, işlemsel ve klinik sonuçların farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Prospektif olarak kayıtlanmış veri bankamızdan, trombektomi ile tedavi edilen iskemik inme hastalarının verileri incelendi. Hastalar inme etyolojisine göre (malignite ilişkili inme vs diğer) tabakalandırıldı ve işlem süresi (kasık girişi ile işlemin sonlandırılması arasındaki süre), reperfüzyon başarısı ve klinik sonlanım gruplar arasında kıyaslandı.

Bulgular:

Trombektomi ile tedavi edilen 113 anterior sistem iskemik inme hastasından, 12 (%10,6) hasta malignite ilişkili inme olarak tespit edildi. Yaş ortalaması (67±12 yıl), cinsiyet (K:%66) ve başvuru median (ÇAA) NIHSS skoru [21 (15-22)] değerleri diğer hasta grubu ile benzer olarak tespit edildi (yaş: 67±15 yıl; K: %62,3; NIHSS 19 (14-23)). Median işlem süresi [105 (65-125) vs. 94 (61-128) dakika; p=0.75], başarılı reperfüzyon oranı (mTICI 2b, 2c veya 3: %75 vs. %77,2; p=0.86) veya iyi klinik sonlanım (90. gün mRS 0-2: %41,7 vs. %24,2; p=0.19) değerlerinde gruplar arasında fark saptanmadı.

Sonuç:

İşlemsel ve klinik sonuçlar kanser ilişkili iskemik inme hastalarında diğer inme hastalarından farklı değildir. Bu nedenle malignitesi olan akut iskemik inme hastalarında mekanik embolektomi işleminin uygulanmasından kaçınılmaması gerektiğini düşünüyoruz.