55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OLANZAPİN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ SÜPER REFRAKTOR STATUS EPİLEPTİKUS TEDAVİSİNDE VAGAL SİNİR STİMULASYONU : OLGU SUNUMU
Demet İlhan Algın 1 Hasan Çağlar 1 Seher Sezin Yılmaz 1 Özlem Aykaç 1 Oğuz Erdinç 1

1- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Özet:

Giriş: Olanzapin kullanımına bağlı nöbetler literatürde pro-konvulzan risk faktörü olarak tanımlanmasına rağmen nadirdir. Olanzapin ile myoklonik status, tonik-klonik nöbetler ve fatal status epileptikus olguları bildirilmiştir. Biz 23 yaşında hafif mental retarde ve 5 gün önce olanzapin tedavisi sonrası status epileptikus ile acile başvuran ve tedavide vagal sinir stimulasyonu uygulanan olgumuzu sunduk. Olgu : 23 yaşında bayan hasta nöbet geçirme şikayeti ile acil servise başvurdu. Acil servisde değerlendirilen hasta status epileptikus olarak değerlendirilip intravenöz anti-epileptik tedavi başlanarak nöroloji servisine yatırıldı. Hastanın özgeçmişinde hafif mental retardasyon dışında herhangi bir özellik yoktu. Öyküsünde 5 gün önce psikiyatri tarafından olanzapin 10mg/gün başlandığı öğrenildi. Vital bulguları stabil olan hastanın genel durumu kötü, bilinç kapalı, non-koopere ve dezoryante olarak değerlendirildi. Rutin hemogram ve biyokimya tetkikleri normal olarak değerlendirildi. İntravenöz levetiracetam ve valproik asit başlanıp idame tedavisine geçilen hastada generalize tonik konik nöbetlerin devam etmesi üzerine midazolom infüzyonu başlandı. Etyoloji sine yönelik lomber ponksiyon yapıldı, normal olarak olarak değerlendirildi. Oto-immun markerları, ANA, anti-DNA enfeksiyöz markerları normal olarak değerlendirildi. Serebral MR’ ında retroserebellar alanda ekstraaksiyel BOS mesafesinde artış ve bilateral serebral derin ak madde dansitesi azalmış olarak saptandı. Otoimmun bir süreç olabileceği düşünülerek pulse steroid ve 0.4/kg 5 gün intravenöz ımmünglobulin tedavisi başlandı. Dirençli nöbetlerin devam etmesi üzerine hastada Tiyopental sodyum infüzyonuna geçildi. EEG de burst supresyon paterni gözlendi. Super refraktor status epileptikus olarak değerlendirilen hastaya vagal sinir stimulasyonu (VNS) uygulandı. VNS tedavisi ile nöbetleri kontrol altına alınan hasta yatışının 24. gününde trakeostomili ve bakım hastası olarak taburcu edildi. Tartışma: Olanzapin ile ilişkili olarak fatal status epileptikus nadir olarak görülmektedir. Vagal sinir stimulasyonu sekonder süper refraktor status epileptikus tedavisinde diğer tedavilere cevap alınamadığı durumlarda alternatif ve etkili bir tedavi seçeneği olabilir.