55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
VALPROİK ASİT TEDAVİSİ ALTINDA HİPERAMONYEMİK ENSEFALOPATİ GELİŞEN İKİ EPİLEPSİ OLGUSU
NEVİN PAZARCI 1 FATMA İNCİ ESEN ERTAŞ 1 GÖKÇE YÜCE 1 SERPİL BULUT 1

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ/NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Amaç: Valproik asit (VPA) tedavisi sırasında hiperamonyemik ensefalopati gelişen iki olgunun sunulması amaçlanmıştır. Olgu 1: On beş yıldır epilepsi tanılı, VPA 1000 mg/gün ve zonisamit 200 mg/gün tedavisi altındaki hasta konuşma ve hareketlerde yavaşlama, boş bakma, iletişimde azalma yakınmaları ile servise yatırıldı. EEG tetkikinde 5-6 Hz, teta dalgalarından kurulu bir zemin aktivitesi dışında özellik yoktu. Rutin biyokimya, hemogram tetkikleri normaldi. Kan amonyak düzeyi 414 mg/dI idi. Olgu 2: İki yıldır epilepsi tanısı nedeniyle 1500 mg/gün dozunda VPA kullanan hasta kafa karışıklığı, iletişimde azalma ve sürekli bir uyku hali ile başvurdu. Yapılan tetkiklerinde EEG incelemesinde yaygın organizasyon bozukluğu dışında özellik saptanmadı. Kan amonyak seviyesi 173 mg/dI olarak sonuçlandı. Her iki olgunun da kullanmakta olduğu VPA tedavileri kesildi. Levatrasetam tedavisine geçildi. Her iki hasta da takip eden birkaç gün içinde eski hallerine döndüler. Sonuç ve Yorum: VPA kullanımı sırasında amonyak seviyesinde yükseklikler görülebilir. Ancak bazen ensefalopati tablosuna yol açan seviyelere ulaşır. Çoğunlukla karaciğer fonksiyon testleri ve VPA serum seviyesi normal değerlerdedir. Mental durum, davranış ve bilinç değişiklikleri olan VPA kullanan hastalarda akılda tutulması gereken nadir ancak ölümcül bir potansiyele sahip, erken tedavi ile geri dönüşlü olan bir komplikasyondur.