55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPSİ HASTALIĞINDA YENİ BİR BİYOBELİRTEÇ: C-REAKTİF PROTEİN/ALBÜMİN ORANI?
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 DİLCAN KOTAN 2 FÜSUN MAYDA DOMAÇ 3

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
2- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ABD, SAKARYA
3- ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, İSTANBUL, I
 
Amaç:

Epilepside çok çeşitli patofizyolojik mekanizmalar tanımlanmış, son yıllarda teşhis ve prognoz için bu yolaklardaki belirteçler daha da önem kazanmıştır. Bazı çalışmalarda serum C-reaktif protein/albümin oranının (CAO) akut koroner sendrom, ülseratif kolit, malignite gibi çeşitli hastalıklarda arttığı saptanmıştır. Bu artışda CAO’nın inflamasyon ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Artmış CAO’nın yarattığı oksidatif stres ve inflamasyonun aynı zamanda epilepsi patogenezinde de önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir. Epilepsi ve CAO’nın ilişkisini daha önce değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda, primer jeneralize epilepsi hastalarında postiktal dönemde değerlendirilen, oksidatif stres ve inflamasyon ile ilişkisi bilinen CAO’nın bir biyobelirteç olup olmadığı araştırılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma, hastanemiz nöroloji polikliniğinde epilepsi tanısı konmuş hastaların hasta kayıtları incelenerek retrospektif olarak yürütüldü. Epileptik grupta 31 hasta (14 erkek, 17 kadın), kontrol grupta (21 erkek, 19 kadın) 40 sağlıklı birey olmak üzere toplam 71 kişi incelendi.

Bulgular:

Epilepsi hastalarının ortalama yaşı 42.5 (47.417.2), kontrol grubundaki bireylerin ise 42.0 (46.021.0) idi. Hastaların ve sağlıklı kontrollerin demografik verileri benzerdi. Epileptik hasta grubunda serum CRP 10.311.6, albümin 3.51.0, CAO 3.23.7, kontrol grubunda serum CRP 10.010.1, albümin 3.60.8, CAO 3.13.6 olarak ölçüldü. Epileptik grup ile sağlıklı kontrol grubunun arasında serum CRP, albümin ve CAO değeri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p=0.931, p=0.703, p=0.594).

Sonuç:

Çalışma sonuçlarımıza göre CRP, albümin ve CAO’nın, oksidatif stres ve inflamasyon ile bildirilmiş ilişkisi olsa da, epileptik hastalarda henüz iyi bir biyobelirteç olmadığı düşünülmüştür. Epileptogenezde inflamasyon ile CAO’nın klinik değerinin tartışılacağı, daha geniş ve ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma idiopatik epilepsi hastalarında CAO’nın ilk kez araştırılması bakımından önemlidir.