55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PROGRESİF GÖRME KAYBI İLE TANI ALAN ORBİTA KAVERNÖZ HEMANJİOMU
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 SERDAR ERCAN 2 GÜLGÜN UNCU 1 AYHAN DEMİR 1

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
2- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
 
Olgu:

Progresif Görme Kaybı ile Tanı Alan Orbita Kavernöz Hemanjiomu Orbita kavernöz hemanjiomları genellikle kadınlarda 30-50 yaş arasında görülebilen, tek taraflı benign orbita tümörleridir. Kitle etkisi nedeniyle ağrısız proptozis, görme kaybı, diplopi gibi semptomlarına neden olabilmektedir. Asemptomatik vakalar klinik ve radyolojik olarak takip edilmektedir. Bu yazıda, sol gözde progresif görme kaybı ile başvuran orbita kavernöz hemajiomlu hasta sunulmuştur. Olgu Sunumu: 58 yaşında kadın hasta son 6 aydır giderek artan sol gözde görme bozukluğu şikayetiyle nöroloji polikliniğine başvurdu. Bilinen hipertansiyonu olan hastanın nörolojik muayenesinde sol gözde görme kaybı saptandı. Rutin laboratuvar sonuçlarında anormallik saptanmadı. Beyin MRG’de sol orbitada intrakonal alanda superior rektus kası ile optik sinir arasında 7x8mm boyutunda T1A hipointens, T2A seansında hiperintens, erken dönemde yamalı geç dönemde homojen kontrastlanma gösteren kavernöz hemanjiom ile uyumlu solid lezyon saptandı. Hastaya beyin cerrahisi tarafından gama-knife tedavisine yönlendirildi. Tartışma: Orbital kavernöz hemanjiomun karakteristik MRG bulguları; T1A sekanslarda ekstraokuler kaslara göre izointens ve orbital yağ dokuya oranla hipointens, T2A ekstraoküler kaslara göre hiperintens görünüm ve kontrast maddeyi takiben erken alınan kesitlerde yamalı tarzda kontrastlanma izlenirken, geç dönemde yoğun homojen kontraslanmasıdır. Orbita venöz hemanjiomları, ağrısız progresif proptozis, görme kaybı, diplopi ile gelen hastalarda akla gelmesi gereken orbital lezyonlardır.