55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT SPASTİSİTE İLE SEYREDEN LENTİKÜLOSTRİAT ARTER İNFARKTI OLGUSU
CENK MURAT ÜNVERDİ 1 DOĞAN YILMAZ 1 HÜLYA TİRELİ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

Giriş: Spastisite inme tanısı konulan hastalarda %20-40 oranında görülen bir bulgudur. İnmeyi takiben genellikle haftalar içinde (1 yıla kadar uzayabilen) bir sürede gelişen spastisite nadiren akut olarak da (2 hafta içinde) gelişebilir. Olgu: 47 yaşında erkek hasta dengesizlik ve dilde peltekleşme şikayetleriyle acil servisimize başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon ve periferik bypass cerrahisi olan hastanın ramipril, asetilsalisilik asit ve pentoksifilin kullanımı mevcuttu. Nörolojik muayenede dizarti, solda yüzü de içine alan hemiparezi, solda Babinski bulgusu, sola ataksi saptandı. Difüzyon MRda sağ lentiform nukleusta ve periventriküler sahada akut iskemik infarkt tespit edildi. Yatışının 3. gününde sol kolunu kullanamadığını ve yürümesinin bozulduğunu belirten hastada sol kolda fleksör, bacakta ekstansör tonus artışı tespit edildi. Kontrol difüzyon MRda yeni gelişen lezyon saptanmadı. Hastada gelişen akut spastisite mevcut lezyonla ilişkilendirildi. Oral baklofen başlanan hastada semptomatik fayda sağlandı. Tartışma: Patofizyolojisi net olarak bilinmeyen bir bulgu olan akut spastisite ile ilişkili beyin bölgeleri arasında literatürde kısıtlı ve çelişkili bilgiler mevcuttur. Bir çalışmada perikallosal arter sulama alanında gelişen infarktlarda akut spastisite gelişebildiği belirtilmiştir. Bir başka çalışmada ise insula, bazal ganglia, talamus, pontin çapraz yollar, kortikospinal traktus, internal kapsül, korona radiata ve süperior frontooksipital fasikül gibi bir çok beyin bölgesi akut spastisite ile ilişkili olabilen beyin bölgeleri olarak bildirilirken perikallosal arter infarktlarının akut spastisite ile ilişkili bulunmadığı vurgulanmıştır. Sonuç: Bu olgu ile belli beyin bölgelerindeki infarktlarda gelişebilecek nadir bir bulgu olan akut spastisitenin lentikülostriat arter infarktlarında da görülebileceğini vurgulamak istedik.