55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NADİR BİR İNTRAKRANİAL KİTLE: KUADRİGEMİNAL SİSTERN LİPOMU
ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 1 GÜLGÜN UNCU 1 PINAR UZUN USLU 1 ÖZLEM ŞAHİN 1

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
 
Olgu:

İntrakranial lipom oldukça nadir ve genellikle perikollasal orta hatta lokalize olan iyi huylu lezyonlardır. Genellikle asemptomatik olup, lokalizayona bağlı olarak başağrısı, nöbet, psikomotor retardasyon, kranial sinir defisitleri gibi semptomlar ortaya çıkmaktadır. BT’de homojen, düzgün sınırlı, hipodens görünüm, MRG’de T1A’da hiperintens, T2A’da izo-hipointens, kontrastlanmayan karakteristik bulgular ile tanı konabilmektedir. Bu yazıda, insidental olarak saptanan nadir görülen intrakranial lipomlu hasta sunulmuştur. Olgu Sunumu: 64 yaşında erkek hasta başağrısı şikayetiyle nöroloji polikliniğine başvurdu. 2 aydır olan enseden yayılan sıkıştırıcı başağrısı mevcuttu. Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın nörolojik muayenesi normal sınırlarda idi. Tansiyonu 170/90 mmHg olup, rutin laboratuvar sonuçlarında anormallik saptanmadı. CT’de kuadrigeminal sisternde 15x13mm boyutunda hipodens lezyon saptandı. Beyin MRG’de kuadrigeminal sisternde mezensefalon posterior komşuluğunda, T1A hiperintens, T2A seansında izointens, belirgin kontrastlanma görülmeyen lipom ile uyumlu lezyon saptandı. Tansiyon takibinde yükseklik saptanan hastanın antihipertansif tedavi ile başağrısı geriledi. İntrakranial lipom ise klinik ve radyoloji takibe alındı. Tartışma: İntrakranial lipomlarda, genellikle asemptomatik ve çevre nörovasküler yapılara yapışık olduklarından yüksek morbidite ve mortalite nedeniyle radikal cerrahi tercih edilmemektedir. Ancak dirençli nöbet, intrakranial basınç artışı, hidrosefali durumlarında cerrahi uygulanır. Nadir görülen nörogörüntülemede tanı alan bu lezyonların özelliklerine göre yaklaşım önemlidir.