55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MS’Lİ BİREYLERDE TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
DERYA GİRGİN 1 ZEYNEP TOSUN 2 NİLDA TURGUT 3 SİBEL GÜLER 4

1- NKU SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- NKU SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
3- NKU SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ AD
4- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ AD
 
Amaç:

Uzun süreli tedavi gerektiren kronik hastalıklarda tedavi uyumsuzluğu, kötü sağlık sonuçları ve yüksek sağlık maliyeti ile ilişkilidir. Bir kronik hastalık türü olan MS’te de uzun süreli tedavi uygulanmakta, hastalar çeşitli nedenler ile tedavi uyumunda sorun yaşamaktadır. Bu çalışma MS hastalarının tedavi uyumunu etkileyen faktörleri saptamak ve tedavi uyumlarını arttırmaya yönelik öneriler geliştirmek amacıyla, tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırma verileri Nisan-Ekim 2018 tarihlerinde, Tekirdağ ve Edirne illerindeki iki üniversite hastanesinin nöroloji polikliniklerinde MS tanısı ile takip edilen 211 hasta ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Araştırmada "Morisky Tedaviye Uyum Ölçeği", "Beck Depresyon Ölçeği", "Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği" ve "Hastalık Algısı Ölçeği" kullanılmıştır

Bulgular:

Çalışmada yer alan hastaların yaş ortalaması 40,03±10,82 olup, hastaların %70,1i kadındır. Hastaların Morisky Tedaviye Uyum Ölçeğinden aldıkları puan 0,78±0,90 olarak hesaplanmış ve hastaların %48inin tedaviye uyumunun iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. MS hastalarında Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinden ortalama 64,79±16,53 puan alınmış olup, sosyal destek algısı daha iyi olanlarda tedavi uyumu da daha yüksek bulunmuştur (p<0,01). Hastaların %35,5inde depresif semptomatoloji (BDÖ>17) saptanmıştır. En düşük Beck Depresyon Ölçeği puanları, tedaviye uyum düzeyi yüksek olan hastalardan elde edilmiştir (p<0,01). MS hastalarında hastalık algısının tedavi uyumuna etkisi gösterilememiştir (p>0,05). Tedavi uyumları kötü olan hastaların, tedavi uyumu iyi olan hastalara oranla poliklinik kontrollerini daha fazla aksattığı (p<0,01) ve daha fazla hastanede yattığı saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç:

Sonuç olarak örneklem grubundaki MS hastalarının yarısında tedavi uyumu yetersizdir. Bulgular doğrultusunda, tedavi uyumunun artması için tedavi sürecinde hasta ailesi ile daha fazla işbirliği sağlanması, poliklinik kontrollerinin aksatılmaması için çeşitli önlemler alınması, hastaların depresif semptomatoloji yönünden taranması önerilebilir.