55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GENÇ SAĞLIKLI BİREYLERDE DURUMLUK KAYGI ARTMIŞ SAĞ FRONTAL KORTİKAL AKTİVİTE İLE İLİŞKİLİDİR
SEREN DÜZENLİ ÖZTÜRK 1 DUYGU HÜNERLİ 2 GÖRSEV G. YENER 3 H. İCLAL ERGENÇ 4

1- İzmir Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İzmir
2- Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilimler Anabilim Dalı, İzmir
3- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
4- Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrayfa Fakültesi, Dil Bilimi Bölümü, Ankara
 
Amaç:

Kaygının değerlendirilmesinde frontal alfa asimetrisi bir biyobelirteç olarak öne sürülmektedir. Sağlıklı genç yetişkinlerde istirahat EEG çekimi öncesi durumluk kaygı puanı ile frontal alfa gücü asimetrisi ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Araştırmaya 18-30 yaş aralığındaki 34 sağlıklı birey katılmıştır. Katılımcılara ayrıntılı bir nöropsikolojik test bataryası ve EEG öncesinde Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) uygulanmıştır. Beck anksiyete ve depresyon skoru 16 ve üzerinde olan bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir. Katılımcılardan 4 dakikalık gözler açık istirahat EEG kayıtları alınmıştır. EEG iki saniyelik dilimlere ayrılmış ve hızlı Fourier dönüşümü sonrası F3, F4 elektrot yerleşimlerindeki alfa (8-13 Hz) güç değerleri (µV²) ölçülmüştür. Frontal alfa asimetri skorları (FAAS) log-dönüştürülmüş sol frontal alfa gücünün (F3), log-dönüştürülmüş sağ frontal alfa gücünden (F4) çıkarılmasıyla hesaplanmıştır. Katılımcılar DKÖ puanlarına göre düşük ve yüksek olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. EEG analizlerinde bağımsız örneklem t-testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular:

Alt grup analizinde, yüksek DKÖ puanına sahip grubun sağ frontal alfa gücünün, düşük DKÖ puanına sahip gruba göre düşük olduğu saptanmıştır (p=0.013). Pearson korelasyon analizi, FAAS ile DKÖ puanları arasında negatif yönlü orta düzeyde korelasyon göstermiştir (r= -.440, p=0.009).

Sonuç:

Literatürde sosyal fobi ve panik bozukluklara sahip bireylerin sağlıklı kontrollere göre görece daha yüksek sağ frontal aktivite gösterdiği bildirilmektedir. Alfa gücü kortikal aktivite ile ters ilişkili olduğundan, sağ frontal alfa gücünün azalması daha büyük sağ frontal kortikal aktiviteyi yansıtmaktadır. Çalışmamızda, yüksek DKÖ puanına sahip sağlıklı genç yetişkinler düşük sağ frontal alfa gücü göstermiştir. Sağlıklı bireylerin EEG öncesinde yaşadıkları kaygının elektrofizyolojik yansımasının kaygı bozukluğuna sahip bireylerin elektrofizyolojik bulguları ile tutarlı olduğu görülmüştür. "Bu araştırma Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’nün 16L02000001 proje numarası ile desteklenmiştir."