55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DOĞUMSAL BRAKİYAL PLEKSUS HASARLARININ ADLİ TIBBİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nihan Hande Akçakaya Muhammed Selman Çolak 1 Abdülvahab Sevin 1 Hızır Aslıyüksek 1 Elif Kocasoy Orhan 2

1- Adli Tıp Kurum Başkanlığı
2- İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Elektronörofizyoloji Bilim Dalı
 
Amaç:

Doğumsal brakiyal pleksopati (DBP) üst ekstremite innervasyonunu sağlayan brakiyal pleksusun doğumdan itibaren travmatik, idiyopatik ya da iyatrojenik bir sebeple tutulumuna bağlı izlenen fonksiyon kaybıdır. DBP’ler yüksek oranda zorlu doğum nedeniyle travmatik zeminde oluşurlar. Amacımız Adli Tıp Kurum Başkanlığında değerlendirilen dava konusu DBP olgularının tıbbi özelliklerini, bu olgularda adli olarak tıbbi uygulama hatası olup olmadığını ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken özellikleri ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem:

Adli Tıp Kurum Başkanlığı, 2. Adli Tıp İhtisas Kurulunda 2013-2017 yıllarında, DBP nedeniyle tıbbi uygulama hatası olup olmadığı hususunda mütalaa istenen tüm olguların dosyaları değerlendirilerek; doğum tarihleri, dosya tarihleri, anne yaşları ve varsa annenin hastalıkları, kaçıncı gebelik oldukları, doğum yerleri ve doğumu kimin yaptırdığı, doğum haftaları, doğum tartıları, eşlik eden ek bir patoloji olup olmadığı, elektrofizyolojik incelemeleri Tedavi uygulanıp uygulanmadığı araştırıldı.

Bulgular:

Çalışma kapsamında toplam 287 olgu değerlendirildi. Olguların dosya tarihlerine göre adli değerlendirme yaşı ortalama 2,9 ± 2,3 yıl olarak bulundu. Biri bir olgu hariç tümünün normal doğum ile dünyaya gelmişti. Olguların % 55’inde omuz takılması, % 16’sında klavikula kırığı, % 4’ünde humerus kırığı ve humerus başı dislokasyonu saptanmıştı. Yine olguların % 23,34’ünde zor doğum hikayesi mevcuttu ve % 11,49’unda yardımcı doğum yöntemlerinin kullanıldığı anlaşılmaktaydı. Olguların % 45’inde hipotoninin genellikle eşlik ettiği primer mikrosefali, epileptik ensefalopati gibi gelişimsel farklı hastalıklara işaret eden ek patolojiler eşlik ediyordu. Tıbbi uygulama hatası olarak değerlendirilen olgu saptanmadı.

Sonuç:

DBP’li olgularda doğum travması kadar gelişimsel problemlerin de eşlik ettiği ve birçok parametreyi içerecek şekilde olguların değerlendirilmesi gerektiği görülmektedir. DBP’li olgularda çalışmamızda taranan başlıkların tüm dosyalarda eksik bırakmayacak şekilde dökümente edilebilmesi, bu olguların nörolojik ve adli değerlendirmelerinde standardizasyonun sağlanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca ortaya çıkan pleksopatiye neden olan birliktelikleri ve olası patofizyolojiyi daha iyi anlamamızı da kolaylaştıracaktır.