55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ADALİMUMAB SONRASI GELİŞEN ATİPİK PRES OLGUSU
ESRA TURĞUT 1 İLKNUR YARDIMCI 1 BAHAR SAY 1 MURAT ALPUA 1 UFUK ERGÜN 1

1- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) baş ağrısı, görme bozuklukları, nöbetler, konfüzyon ile karakterizedir (1,2). Patogenezinde serebral vasküler oto-regülasyon bozukluğu, endotel disfonksiyonu ve vazojenik ödem yer alır (1). Görüntülemede bilateral, oksipitalde belirgin ayrıca frontal, pariyetal ve bazal ganglionları da içeren beyaz cevher lezyonları ve bu alanlarda vazojenik ödeme ait diffüzyon kısıtlaması izlenir. Etyolojide preeklampsi, böbrek yetmezliği, enfeksiyonlar, immünosüpresifler, hiperkalsemi bulunmaktadır. Bu yazıda Crohn hastalığı nedeniyle immünosupresif ilaç kullanan, PRES gelişen olguyu sunmak istedik. Olgu sunumu: 46 yaşında erkek hasta Crohn aktivasyonu ile gastroenteroloji kliniğinde takip edilirken ani gelişen bilinç bulanıklığı nedeniyle tarafımıza konsulte edildi. Özgeçmişinde diabet olup prednizolon, mesalazin, rifaksimin, pankreatin, azotiyopürin ve adalimumab kullanmaktaydı. Kaşektik görünümde, eklem deformiteleri vardı. Vitalleri normaldı. NM’de bilinci kapalı, ağrılı uyarandan kaçınma ve bilateral babinski mevcuttu. Glukoz, elektrolitler, BFT, KCFT, CBC, kan gazı normaldi. Diffüzyon MRG, beyin BT, MR venografi doğaldı. Yoğun bakıma alındı. Birgün sonraki diffüzyon MRG’da bilateral frontal, paryetal ve oksipital subkortikal beyaz cevherde ve korpus kallozumda diffüzyon kısıtlaması izlendi. İzlemde saturasyonu düştü, entübe edildi. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle antibiyoterapiye başlandı. Dördüncü günde gözler spontan açık, GKS: 6’dıydı. Solunumu düzeldi ve T tüpe alındı. Immunosupressif kullanımı nedeniyle kanda JC virus bakıldı, negatifti. 10. günde çekilen kranial MRG ve difüzyon MRG’de önceki diffüzyon kısıtlayan alanlarda tama yakın regresyon görüldü. Hastada immunsupresif ve toksik ilaç kullanımına bağlı PRES düşünüldü. Sonuç: PRES en sık preklampsi, hipertansiyona bağlı izlenmektedir. İmmunosupressif ajan kullanan olgularda mortal olabilen progressif multifokal lökoensefalopati yanı sıra PRES’de akılda tutulmalıdır. Literatürde adalimumab sonrası PRES gelişen olgu daha öncede bildirilmiştir (3).