55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNME SEMPTOMLARI İLE BAŞVURAN İNTRAKRANİAL KİTLE
SİNAN ELİAÇIK 1

1- ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

İNME SEMPTOMLARI İLE BAŞVURAN İNTRAKRANİAL KİTLE Olgu Sunumu Hipertansif 50 yaşında bayanın acil serviste yapılan muayenesinde total disfazi, sağ hemiparezi saptanması üzerine iskemik inme ön tanısı ile çekilen difüzyon manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) sol perisilvian bölgeye uzanan difüzyon kısıtlanma imajı mevcuttu. ADC haritalamada ise iskemik proçesten uzaklaşıldı yer kaplayıcı lezyon açısıdan ileri tetkik planlanarak nöroloji servisine yatırıldı. Kontraslı beyin MRG’ de sol temporal lobda kortikal-subkortikal geniş bir sahada, perisilvian bölgede, sol sentrum semiovaleye uzanan sahada, lineer tarzda kontrastlanan lezyon alanı mevcuttu. Spektroskopide (MRS) ise aynı bölgede diffüz kolin pikinde artış saptandı. Kliniğinde yaklaşık dört günde düzelme olan hasta akut semptomlarla başvuran ancak kitle tanısı alan bir vaka olması nedeni ile literatür eşliğinde sunulmuştur. Tartışma İntrakranial yer kaplayıcı lezyonlarda klinik bulgular fokal nörolojik defisite ve intrakranial basınç artışına bağlı olarak ortaya çıkar. Agresif tümörlerde bulgular hızla ilerler. Günümüzde beyin tümörlerinin tanısında kontraslı MRG sıkça kullanılmaktadır. Beynin anatomik detayı ve patolojik proçeslerde kan-beyin bariyerinin yıkıldığı bölgelerin saptanmasında değerli bilgiler verirken; tümörün tipi ve evresinin belirlenmesi konusunda yetersizdir (1). MRS ise beyin tümörlerinin değerlendirilmesinde, neoplastik ve neoplastik olmayan lezyonların ayrımında, evrelendirilmesinde ve tedaviye cevabın takibinde etkili bir yöntemdir. Artan kanser insidansı ile birlikte gece acil servislere inme semptomlarıyla başvuran vakalarda yer kaplayıcı lezyonları unutmamak ve klinik yanında ileri görüntüleme yöntemleri kullanarak hastayı değerlendirmek oldukça önem kazanmaktadır. KAYNAKLAR 1. Bulakbasi N, Kocaoglu M, Ors F, Tayfun C, Ucoz T. Combination of single-voxel proton MR spectroscopy and apparent diffusion coefficient calculation in the evaluation of common brain tumors. AJNR Am J Neuroradiol. 2003 Feb;24(2):225- 33.