55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT İNFLAMATUAR POLİNÖROPATİLİ HASTALARIN TANI ALMA SÜRELERİ, EMG BULGULARI VE İNRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİSİNİN MORBİDİTE İLE İLİŞKİSİ
GİZEM ÖZTÜRK YILMAZ 1 HATİCE SABİHA TÜRE 1 NEVİN GÜRGÖR KANAT 1

1- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Akut inflamatuar polinöropatili hastaların tanı alma süreleri, EMG bulguları ve İVİG tedavisi ile 1. ve 3. aydaki motor fonksiyonları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Gereç ve Yöntem:

İKÇÜ Atatürk EAH’nde Ocak 2018 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında akut inflamatuar polinöropati tanısı alan hastaların demografik özellikleri, hastaneye başvuru ve tanı alma süreleri, EMG ve BOS bulguları, otonomik tutuluş bulguları, ekstremitelerinden herhangi birindeki en kötü kas gücü ile yatış – 1. ay ve 3. aydaki kas güçleri değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya 15 erkek, 7 kadın olmak üzere 22 hasta alınmıştır. Yaş ortalamaları 42,86’dır. Hastalar, yakınmalarının başlamasından ortalama 7,41 gün geçtikten sonra tanı almıştır. Öyküde 6 hastada ÜSYE, 5 hastada diyare, 1 hastada da hem ÜSYE hem diyare mevcuttur, 10 hastada herhangi bir yakınma saptanmamıştır. Semptomların üzerinden en az 14 gün geçtikten sonra yapılan EMG’de 10 hastada (%45,4) demiyelizan, 9 hastada (%40,9) aksonal, 3 hastada (%13,6) mikst tip akut inflamatuar polinöropati saptanmıştır. Tanı anındaki kas gücü değerlendirilmesinde 3 hastada (%13,6) 1/5, 3 hastada (%13,6) 2/5, 6 hastada (%27,3) 3/5, 3 hastada (%13,6) 4/5, 7 hastada (%31,8) 5/5 düzeyinde kas güc saptanmıştır. İzlem sırasında 4 hastada (%18,2) otonomik, 12 hastada (%54,5) duyu kusuru saptanmıştır. Hastalara İVİG başlama süresi ortalama 8,1 gündür. 1. aydaki değerlendirmede hastaların kas güçleri başlangıç seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir (p=0,008). 3. ay değerlendirmede de iyileşme devam etmiş olup, 1. aya göre anlamlı fark saptanmıştır (p=0,002). BOS protein yüksekliği – yaş – otonomik tutuluş ile kas gücü arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p=0,832, p=0,23, p=0,796).

Sonuç:

Akut inflamatuar polinöropatili hastalarda İVİG tedavisi ile klinik anlamda iyileşme sağlanabilir. Yaş, BOS proteini ve otonomik tutuluşun morbidite üzerine anlamlı bir etkisi saptanmamıştır.