55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İSKEMİK İNME HASTALARINDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE İNME ALANLARININ EKOKARDİYOGRAFİ BULGULARI İLE İLİŞKİSİ
ENİSE NUR ÖZLEM 1 MUHAMMED MÜCAHİT TİRYAKİ 2 CİHAT UZUNKÖPRÜ 1 HATİCE SABİHA TÜRE 1

1- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Çalışmamızda İskemik inme hastalarının demografik özellikleri ve geçirilen inme alanları ile ekokardiyografi bulguları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

İKÇÜ Atatürk EAH’nde 1 yıl içerisinde tedavi edilen iskemik inme hastaları arasından randomize şekilde seçilen 149 iskemik inme hastasının klinik ve demografik verileri, geçirilen inme alanları, ko-morbid hastalıkları, Holter EKG bulguları, kullanmakta olduğu ilaçlar ve ekokardiyografi bulguları retrospektif olarak tarandı ve birbirileri ile olan ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmamıza 68 erkek ve 81 kadın, toplamda 149 adet iskemik inme hastası alındı. Yaş ortalaması 68,03 idi. Magnetik rezonansta izlenen inme özelliklerine dayanılarak yapılan değerlendirmede 23 hastada (%15,4) kardiyoembolik, 126 hastada (%84,6) ise aterosklerotik iskemi saptandı. 9 hastada (%6) ASA, 83 hastada (%55,8) OSA ve 57 hastada (%38,3) VBA enfarktı saptandı. 119 hastada (%79,9) SR, 25 hastada (%16,8) AF ve 5 hastada (%3,4) PAF saptandı. Eşlik eden risk faktörleri incelendiğinde 39 hastada (%26,2) KAH, 111 hastada (%74,5) HT, 75 hastada (%50,3) diyabet, 134 hastada (%89,9) hiperlipidemi (LDL>70), 35 hastada (%23,5) KBY saptandı. İnme öncesi 73 hasta (%49) herhangi bir antiagregan-antikoagülan tedavi kullanmıyorken 59 hastanın (%39,6) asetilsalisilik asit, 3 hastanın (%2) klopidogrel, 8 hastanın (%5,4) varfarin ve 6 hastanın da (% 4) diğer antikoagülanları kullandığı izlendi. Ko-morbid hastalıklarda HT ve hiperlipidemi diğer risk faktörlerine göre daha sık saptandı. Ekokardiyografi bulguları arasında EF, sol atriyum genişliği, aort kök çapı ve sol ventrikül segmenter hareket kusuru değerlendirildi. Korelasyon analizlerinde inme etyolojisi ve alanı ile ekokardiyografi bulguları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Kardiyoembolik inme geçiren kişilerde AF ve PAF varlığı aterosklerotik inmelere göre daha sık gözlendi.

Sonuç:

İskemik inme hastalarında EKO ile saptanan kardiyak patolojiler ile inme alanı ve etyolojisi arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Holter EKG ile saptanan AF’nin kardiyoembolik inme geçiren kişilerde daha sık görüldüğü izlenmiştir. HT ve hiperlipideminin diğer risk faktörlerine göre daha sık eşlik ettiği gözlenmiştir.