55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HİPOGUZİA İLE BAŞVURAN MULTİPLE SKLEROZ OLGUSU
ZEYNEP ERTEN 1

1- FIRAT ÜNİVERSİTESİ
 
Olgu:

ÖZET Multıple skleroz, motor, duyusal ve optik semptomlar dışında nadir görülen bulgularla da ortaya çıkabilir. Aniden başlayan tat duyusu bozukluğu ile başvuran, kranial MR görüntüleme de beyin sapında, serebellar pedinkülde ve U fibrillerinde plakları olan, BOS ta OKB patern 2 tespit edilen ve Multıple Skleroz tanısı konan nadir bir olgu sunmak istedik . GİRİŞ Multipl skleroz (MS) santral sinir sistemi (SSS) nin otoimmün, enflamatuar, demiyelinizan ve akson hasarı ile karakterize bir hastalığıdır. Hastalık sıklıkla genç yetişkinlerde ortaya çıkar. Sık görülen motor , duyusal , optik semptomlar dışında nadir görülen bulgularla da prezente olabilir. Multıple skleroz tanısı olan hastaların seyrinde tat alma duyu bozukluğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş olsada hastalığın başlangıç bulgusu olarak ani tat duyusu kaybı ( hipoguzia) nadir bir durumdur.(1) OLGU 18 yaşında kadın hasta, Eylül 2017 tarihinde nöroloji polikliniğimize 2 gündür başlayan tat alma bozukluğu şikayeti ile başvurdu. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde özellik yoktu. Nörolojık muaynesinde DTR canlılığı dışında patoloji yoktu. Tuz, limon, kahve ve şeker kullanılarak yapılan ayrıntılı tat muaynesinde hastanın özellikle tuzlu ve acı tatları algılamada özellikle dilinin sağ taraf lokalizasyonunda azalma olduğu öğrenildi. Hastaya çekilen beyin MR da sol serebellar pedinkül lokalizasyonunda, pons ta, sağ temporalde ve bifrontal bölgede kontrast tutulumu olan aktif lezyonlar ve perikallozal alanda ve U fibrillerini tutan kontrast tutulumu olmayan demyelinizan plaklar mevcuttu. Demyelinizan hastalık ön tanısı ile lomber ponksyon yapıldı, rutin tetkikleri ve romatolojık hastalık ekartasyonu için vaskülit markerları gönderildi. 7 gün puls prednizolon tedavisi verildi. Tedavi sonunda hasta nın tat duyusu bozukluğunda iyileşme saptandı. Tetkik sonuçlarında BOS Oligoklonal bant tip 2 pozitifti. ANA, Anti Ds DNA, Anti Kardiolipin, anti SM antikorları negatifti. Hastaya multıple skleroz tanısı ile proflaktik teriflunamid tedavisi başlandı. TARTIŞMA Temel tat duyuları ekşi, tuzlu, tatlı, acı ve umumi tat duyularıdır. Tat duyusu dilin 2/3 ön kısmında fasiyal sinirin korda timpani dalı ile algılanırken, 1/3 arka kısımda glossofarengeal sinirin periferik dalları ile algılanır. Kranial sinirler tat bilgisini beyin sapındaki soliter nükleusa iletirler. Buradan Talamusa ve oradan da serebral kortekse iletilir. (2) Tat alma duyusu bozukluğu olarak tanımlanan hipoguzianın birçok nedeni olmakla birlikte nadiren demyelinizan hastalık sonucu ortaya çıkabilir. Periferik demyelinizan hastalıklar olan GBS veya CIDP olan hastalarda nadir olarak bildirilmiş olsa da santral sinir sisteminin demyelinizan hastalıklarıyla da ilişkilendirilmiştir. (3) 2017 yılında Pensilvanya da 96 hasta üzerinde yapılan bir çalışma; MS in, dilin hem ön hem de arka bölgelerinde bulunan dört klasik lezzet kalitesini tanımlayabilme kabiliyetindeki düşüşlerle ilişkili olduğunu ayrıca frontal ve temporal lobların büyük bölümlerindeki lezyon hacimlerinin, fonksiyonel tat ölçümleriyle korele olduğunu göstermiştir. (4) Tat duyu kaybı olan hastalarda bu duyu kaybını objectif olarak gösteren ve standardize edilmiş testlerin olmaması da bir problem oluşturmaktadır. Tat duyusunun incelenmesi için, dört temel tat içeren solüsyonlar (gustometri) ve elektrik akımı (elektrogustometri) kullanılabilir. Olgumuzda tat testi subjectif olarak değerlendirilmiştir. Alışılmışın dışında farklı bulgularla başvuran genç hastalarda multıple skleroz akılda tutulmalı ve gerekli değerlendirmeler yapılmalıdır. KAYNAKLAR 1. Bilateral hypogeusia caused by a small lesion in the lower midbrain tegmentum. Takao Hashimoto,2011 SEP 2. TANALP, R.: Duyu Fizyolojisi. Güzel İstanbul Matbaası, Ankara (1972). 3.N. Guibord , C. Chalk , F. Wein , vd. Kronik inflamatuvar demiyelinizan poliradiküloneuropatide trigeminal sinir hipertrofisi 4. Taste dysfunction in multiple sclerosis.Doty RL 2016 Apr