55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE TRANSVERS MİYELİT BİRLİKTELİĞİ OLAN NADİR İKİ OLGU VE KLİNİK SEYİRLERİ
FATMA ŞİMŞEK 1 MUSTAFA CEYLAN 1 HASAN KARAMAN 1 NAZIM KIZILDAĞ 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ
 
Olgu:

Giriş ve amaç: Gullian Barre sendromu (GBS) ve transvers miyelit periferik ve santral sinir sistemini etkileyen demiyelinizan hastalıklar olup birlikte ortaya çıkması çok nadir bir durumdur. Etiyolojilerinde farklı nedenler bulunmakla birlikte enfeksiyon gibi ortak etiyolojik nedenleride vardır. Eş zamanlı ortaya çıkan GBS ve transvers miyelit birlikteliği olan nadir iki olgunun klinik seyirleri ve tedavi yaklaşımlarının sunulması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Mayıs 2017 ve Haziran 2019 tarihlerinde takip edilen GBS ve transvers miyelit birlikteliği olan iki hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Olguların ikiside kadın olup yaşları 25 ve 48 idi. Her ikisinde de şikayet üst ekstremite ve omuzlardan başlayan uyşukluk ve kuvvet kaybıydı. Şikayetleri progresyon göstererek kısa sürede tetraparezi ve solunum sıkıntısı gelişmişti. 25 yaş kadın hastanın ilk spinal MRG’si normal olup GBS olarak takip edilirken muayene bulgularına birinci motor nöron tutulumu eklenmesi nedeni ile servikal spinal MRG tekrarında demiyelinizan lezyon izlenmişti. 48 yaşındaki kadın olgu GBS ön tanısı ile yatırılıp ivig ilk dozdan sonra çekilen servikal spinal MRG’de demiyelinizan lezyon görülmesi nedeni ile ivig kesilip pulse steroid tedavisine geçilmişti. Her iki hasta da klinik düzelme olmadığı için plazmaferez almıştı. 25 yaş kadın hastada plazmaferez sonrası progresyon durmuş olup 2 yıl sonrasında walker ile ambüle iken 48 yaş kadın hasta tedavisi devam ederken kardiyak arrest nedeni ile kaybedilmişti. Sonuç: Her iki hastalıktada etiyolojideki ortak neden enfeksiyon olarak görülmektedir. Literatürde bildirilen 7 vaka olup biri otoimmün, birinde etiyolojik neden bulunamamış diğerlerinde enfeksiyöz nedenler tesbit edilmiştir. Hastalarımız idiyopatik gruptaydı. GBS ve transvers miyelit birlikteliğinde enfeksiyöz nedenleri detaylı bir şekilde araştırmak önemlidir.