55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İMMUNKOMPETAN HASTADA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ ASPERGİLLOSİZİ; BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
AYŞENUR ŞAHİN 1 SEDA KOŞAK 1 MURAT AKSU 1

1- ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ATAKENT HASTANESİ
 
Özet:

Giriş: Santral sinir sistemi(SSS)’nin fungal enfeksiyonları oldukça nadirdir ve tedavi edilmediği takdirde mortalitesi çok yüksektir. Patojenitesi düşük olan bu oportunistik mikroorganizmalar sıklıkla immunsupresan hastalarda karşımıza çıkmakla birlikte immunkompetan bireylerde de %10-15 oranında tanımlanmıştır. Bazı durumlarda SSS nin fungal enfeksiyonları, anjiyoinvaziv tutulum göstermeleri nedeniyle, fokal hemorajik lezyonlara yol açabilmektedir. Özellikle immunkompetan hastalarda bu şekilde hemorajik lezyonların varlığı, intraserebral hemorajik inmelerle ayırıcı tanıyı gerektirmektedir. Olgu: Bu olgu sunumunda; immunkompetan 55 yaşında erkek hastada akut gelişen sağ hemipareziyi takiben konulmuş olan serebrovasküler hastalık tanısı mevcuttu. Olgunun kan ve beyin omurilik sıvısındaki mikrobiyolojik ve serolojik incelemelerine ek olarak yapılan görüntüleme yöntemleri sonrasında nöroaspergillosiz tanısı konuldu. Olgunun sistemik ya da nöroaspergillozis vakalarında sık olarak görülen paranazal sinüslerinde enfeksiyon bulgusu da mevcut değildi. Tartışma: Burada intrakraniyal subkortikal hemorajiyi taklit eden SSS Aspergillosiz olgusu, klinik semptom ve bulgularıyla, görüntüleme özellikleriyle, serolojik ve mikrobiyolojik tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla sunulmuş ve tartışılmıştır.