55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PROSOPAGNOZİSİ OLAN ALZHEİMER HASTALARINDA KOGNİTİF TESTLERLE OKSİPİTAL VOLÜMÜN İLİŞKİSİ
FULYA YİĞİT 1 ÇAĞATAY ÖNCEL 2

1- OF DEVLET HASTANESİ. NÖROLOJİ KLİNİĞİ. TRABZON
2- PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Prosopagnozisi olan Alzheimer Hastalarının bilişsel, davranışsal ve işlevsel tanı ve takip testlerinden elde edilen verilerle, MR görüntülerinin volumetrik incelemesi arasındaki ilişkinin varlığını araştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem:

Demans polikliniğimizde başvuran prosopagnozisi olan 30 Alzheimer hastası ve prospagnozisi olmayan 30 Alzheimer hastası prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalara mini mental test, ADAS-Cog, Boston Adlandırma Testi, Benton Yüz Tanıma Testi, WAIS-R, Global bozulma ölçeği, günlük yaşam aktiviteleri ölçeği ve geriatrik depresyon ölçeği uygulandı. Hastaların MR görüntülerinden oksipital lob volümleri ölçüldü.

Bulgular:

Prosopagnozik grubun tüm kognitif testleri prosopagnozisi olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.0001). Prosopagnozik grupta oksipital lob volümü daha düşük bulundu (p=0.0001). Tüm testler ile oksipital volüm arasında negatif bir ilişki vardı (p=0.000). Prosopagnozisi olan grubun depresyon ölçeği ortalaması diğer gruba göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.0001).

Sonuç:

Prosopagnozi hastalığın ilerlemesi ile ilişkilidir. Prosopagnozisi olan hastalarda beyin volüm kaybı daha fazladır. Benton Yüz Tanıma Testi hastaların takibi sırasında yapılmalıdır. Prosopagnozisi olan hastalarda depresyon sıklığı daha fazladır.