55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞINDA MAPT GENOTİPLERİNDE KORTEKS PARSELASYONLARINDA SEREBRAL KAN AKIMI DEĞİŞİKLİKLERİ
DİLEK BETÜL ARSLAN 1 ZERRİN YILDIRIM 2 SEVİM CENGİZ 1 ANİ KIÇİK 6 EMEL ERDOĞDU 3 ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU 7 BAŞAR BİLGİÇ 4 HAŞMET HANAĞASI 4 AZİZ MÜFİT ULUĞ 1 TAMER DEMİRALP 5 HAKAN GÜRVİT 4 ESİN ÖZTÜRK-IŞIK 1

1- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, İSTANBUL
3- UNIVERSITY OF BREMEN, INSTITUTE OF PSYCHOLOGY AND COGNITION RESEARCH, BREMEN, GERMANY
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ VE HAREKET BOZUKLUKLARI BİRİMİ, İSTANBUL
5- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
6- DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
7- İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
 
Amaç:

Parkinson hastalığında (PH) MAPT H1 haplotipi bir risk faktörüdür. Arteryel spin etiketleme (ASL) manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanılarak serebral kan akımı (SKA) ölçülebilmektedir. Bu çalışmada ASL-MRG kullanılarak PH’da riskli H1/H1 genotipli hastalar grubu ile H1/H2 grubunun SKA açısından karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya MDS kriterlerine göre hafif kognitif bozukluğu (PH-HKB) olan 27 ve kognitif olarak normal olan (PH-KN) 26 hasta dahil edildi. ASL-MRG 3T MR tarayıcısında görüntülendi. SKA haritaları MATLAB ile hesaplandı. MAPT H1 ve H2 haplotipleri Stratagene Mx3005p real-time PCR makinesi kullanılarak belirlendi. Ardından SKA haritaları FMRIB Yazılım Kütüphanesi (FSL) kullanılarak MNI152 atlası ile eşleştirildi. Ortalama SKA değerleri Schaefer ve ark. tarafından önerilen 7 ayrı ağa karşılık gelen 100 serebral korteks parselasyonunda hesaplandı. H1/H1 ve H1/H2 SKA farklılıkları Mann-Whitney U testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

PH-HKB ve PH-KN birleşik H1/H1 grubunda, sol ve sağ hemisfer görsel ağda (VN) (sırasıyla P=0.004 ve =0.006) ve sağ hemisfer dorsal dikkat ağı (posterior DAN) (P=0.008) birleşik H1/H2 grubuna göre daha düşük SKA değerleri görülürken, H1/H1 grubu PH-HKB hastalarının, solda VN (P=0.001), somato-motor ağ (SMN) (P=0.003) ve posterior DAN (P=0.008) ve sağda VN (P=0.006), SMN (P=0.005) ve olağan durum ağının (DMN) prekuneus bölgesinde (P=0.009) H1/H2 grubu PH-HKB hastalarına göre SKA azalmıştı.

Sonuç:

Tüm PH hastalarında ve PH-HKB alt grubunda H1/H1 grubunda SMN yanısıra VN bölgelerinde H1/H2 grubuna kıyasla azalmış perfüzyon izlendi. Bu bulgu H1/H1 genotipin temel özelliği görsel bozukluk gibi görünen daha kötü huylu PH kognitif bozukluğu için bir risk faktörü olduğuna işaret eden mevcut delillerle uyumludur. Bu çalışma TÜBİTAK #115S219 ve Kalkınma Bakanlığı #2010K120330 projeleri tarafından desteklenmiştir.