55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OLGU SUNUMU: GUİLLAİN-BARRE SENDROMLU HASTADA FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI
SAMET TURHAN 1 MEHLİKA BERRA ÖZBERK 1

1- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Guillain-Barre sendromu (GBS) oldukça nadir görülen, periferik ve kraniyal sinirlerde hızlı ve progresif hasara yol açan akut inflamatuar otoimmun bir bozukluktur. Görülme sıklığı 1-2/100000’dir. Erkeklerde ve kadınlarda eşit görülür. Çocuklarda görülebilir, fakat en sık erişkinler arasında yaygındır. Hastaların %40-50’sinde başlangıçtan 2-4 hafta önce enfeksiyon öyküsü mevcuttur. En erken klinik belirti olarak genellikle proksimal ağırlıklı olarak simetrik bacaklarda güçsüzlük görülür. İlerleyen süreçte üst ekstremite kasları etkilenir ve fasiyal, okuler, orofaringeal kaslar tutulabilir. Hastalığın en ağır ve önemli komplikasyonu solunumsal kasların tutulumudur. Bulber tutulum olsun ya da olmasın GBS’de görülebilecek diğer önemli komplikasyonlar;ortostatik hipotansiyon, ileus, kardiyak aritmiler, bradikardi, mesane fonksiyon bozukluklarıdır. Mortalite ve morbiditeye neden olacak bu komplikasyonlar nedeniyle GBS tanısının hızlı konulması, tedavinin hızlı başlanması, gelişecek akut semptom ve komplikasyonlar açısından yakın hemşirelik takibi yapılması önemlidir. Yoğun bakım tedavisi gerektiren GBS tanılı hastalarda yetersiz iyileşme ve moraliteden en çok komplikasyonlar sorumlu tutulmuştur, komplikasyonlara bağlı olabilecek uzamış mekanik ventilasyon hastaların ciddi aksonal kaybına neden olabilir. Olgu sunumu ile GBS tanılı hastaların hastalık ve oluşabilecek komplikasyonların yönetiminde hemşirelik bakımının önemini vurgulamak amaçlandı.