55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KARAMAN’DA INTRAVENÖZ TROMBOLİTİK UYGULAMAYI NASIL BAŞARDIK ?
BAKİ DOĞAN 1 ŞERİFE DENİZ AK TURA 1 YÜCE DOĞRU 1

1- KARAMAN DEVLET HASTANESİ,NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

İnme ülkemizde ölüm nedenleri arasında 3. sırayı almaktadır ve fonksiyon kaybının başta gelen nedenlerindendir. Tüm inmelerin %80’den fazlası iskemik kökenlidir. Akut iskemik inme hızlı tedavi gerektiren acil bir durumdur. İlk 4,5 saatte uygulanan rt-PA akut iskemik inmede en etkili tedavi yöntemidir. Çalışmamızın amacı kliniğimizde trombolitik tedavi alan hastaların demografik özelliklerini ve sonuçlarına ek olarak daha öncesinde iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi uygulanmayan bir klinikte, hastane içi ve dışı organizasyonun nasıl organize edildiğini paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda 2018-2019 yılları arasında hastanemiz Nöroloji Kliniği’nde intravenöz trombolitik tedavi uygulanan 18 hastanın retrospektif dosya taraması ile ulaşılmıştır. Tüm hastalara inme başlangıcından itibaren ilk 4.5 saatte intravenöz 0.9 mg/kg rt-PA uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya yaş ortalaması 70,514,4 olan 7’si kadın (%38.8) toplam 18 akut iskemik inme tanılı hasta alındı. Hastaların semptom-kapı zamanı ortalama 83 dakika (30-170 dakika arasında) ve semptom-iğne zamanı 144 dakika (75-240 dakika arasında) idi. Üç hasta endovasküler ve yoğun bakım ihtiyacı olması nedeniyle dış merkeze sevk edildi. Sekiz hastanın ilk 24 saat içerisinde NIHSS değerlerinde %50 üzerinde klinik iyileşme gözlendi. Tedavi sonrasında bir hastada mortal seyreden intraserebral hemoraji gözlendi. Hastaların ortalama yatış süresi onbeş gün olarak saptandı. On bir hastanın üç ay sonraki mRS skoru 0-1, dört hastanın mRS 3-4, iki hastanın mRS 5 olarak saptandı. On beş hastanın hastanemiz servis ve yoğun bakımlarında ortalama yatış süresi on gün olarak saptandı. Bu hastaların TOAST sınıflamasına göre subtipleri , üç hasta büyük damar aterosklerozu, beş hasta kardiyoembolik, bir hasta vertebral arter disseksiyonu ve altı hasta ise kriptojenik inme olarak değerlendirildi.

Sonuç:

Bulgularımız, akut iskemik inme tedavisinde ilk 4,5 saatte kullanılan rt-PA’nın güvenli bir tedavi olduğunu ve ilk 3 ayda fonksiyon kaybını azalttığını göstermektedir. Akut iskemik inmede trombolitik tedavinin uygulanabilmesi için ekipler arasında koordinasyon sağlanması, hastane öncesi eğitim, toplumun bilgilendirilmesi ve kurumsal bir organizasyon şeması gerekmektedir.