55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BAŞ AĞRISI VE KONUŞMA BOZUKLUĞU ATAKLARI OLAN HASTADA: HANDLE SENDROMU
HATİCE BABAOĞLAN 1 ORHAN SÜMBÜL 1 BETÜL ÇEVİK 1 DÜRDANE AKSOY 1 SEMİHA GÜLSÜM KURT 1

1- TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ:Baş ağrısı, nörolojik defisit ve beyin omurilik sıvısında lenfositoz ile karakterize iyi huylu bir hastalık olan HaNDL sendromunu, BOS bulguları, görüntülemeler sonrasında tanısını koyduğumuz bir olgu üzerinden hatırlatmayı uygun bulduk. OLGU: Bilinen kronik hastalığı olmayan 33 yaşında erkek hasta acil servise konuşma bozukluğu nedeniyle başvurdu. Şiddetli baş ağrısı ile birlikte konuşma bozukluğu gelişmiş, sorulan soruları cevaplayamamış. 10 gün önce de birkaç saat süren şiddetli baş ağrısı ve beraberinde yarım saat süren sağ kolunda uyuşması olmuş. Nörolojik muayenesinde bilinç açık, motor ağırlıklı mikst tip afazikti. İki basamaklı emirlere uyuyordu. Meningeal irritasyon bulgusu ve ense sertliği yoktu. Motor ve duyu defisiti saptanmadı. Ensefalit ve diğer organik patolojiler açısından yapılan kraniyal tomografi, kontrastlı kraniyal MR, MR anjiyografi ve EEG normal sınırlardaydi. Lomber ponksiyonda BOS 190 lökosit (%95 lenfosit) mevcuttu, BOS protein: 56mg/dl glukoz: 66 mg/dl, eş zamanlı kan glikoz 93mg/dl idi. BOS kültürü, BOS ve serumda HSV tip 1-2, CMV PCR gönderildi. Ensefalit ön tanısıyla enfeksiyon hastalıkları önerisiyle seftriakson, asiklovir başlandı. Ertesi gün afazisi tam düzeldi. Takiplerde iki kez baş ağrısı ve yarım saat süren konuşma bozukluğu üzerine tekrarlanan Difüzyon MR, beyin BT normaldi. Serolojik testlerin negatif gelmesi, görüntülemelerin normal olması, kliniğin tam düzelmesi, BOS’da saptanan lenfositik pleositoz HaNDL sendromunu düşündürdü, başağrısına yönelik propranolol ve valproat başlandı. 5 günlük 1gr/ gün intravenoz metilprednizolon verildi. Hastanın takipte şikayetleri tekrarlamadı. YORUM: Seyrek görülmesi, ensefalit, auralı migren, epileptik nöbet gibi diğer nörolojik hastalıklarla karışabilmesi açısından, baş ağrısı ve geçici nörolojik defisitler ile gelen olgularda ayırıcı tanıda HaNDL sendromunun akılda tutulması gerektiğini bu olguyla hatırlatmak istedik.