55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNME İLE PREZENTE OLAN TAKAYASU ARTERİTİ OLGU SUNUMU
ŞAZİYE MELİKE IŞIK 1 GÖKHAN ÖZDEMİR 1

1- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI
 
Olgu:

Takayasu Arteriti, aort ve ana dallarını tutan idiopatik granülamatöz bir vaskülittir. Hastalık nadir görülse de hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. İskemik inme bu hastalığın ciddi komplikasyonlarından biridir. Bu vaka sunumunda iskemik inme ile prezente olan bir Takayasu Arteriti olgusunu literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. 19 yaşında kadın hasta başvurusundan 6 saat önce ani gelişen konuşma bozukluğu ve sağ tarafında kuvvetsizlik yakınması ile acil serviste değerlendirildi. Yaklaşık bir ay önce sağ ağız kenarında eğilme ve konuşma bozukluğu şikayeti olduğu, yarım saat içerisinde kendiliğinden düzeldiği için hastaneye başvurmadığı öğrenildi. Nörolojik muayenesinde; miks afazik, sağ tarafta kas gücü 2/5 ve sağda taban derisi refleksi ekstensör bulundu. Çekilen difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tetkikinde sol bazal ganglion düzeyinde akut enfarkt ile uyumlu görünüm izlendi. Solda radial nabız palpe edilemedi. Çekilen beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) Anjiografi’de sol internal karotis arterde şüpheli oklüzyon ve damar duvarında düzensizlik izlendi. Hastaya Takayasu Arteriti öntanısı ile diyagnostik Dijital Substraksiyon Anjiografi (DSA) yapıldı; sol ana karotis arterde ve sol subklavian arterde dolum izlenmedi, sağ internal karotis arterde düzensizlikler izlendi. Çekilen torakal ve abdominal BT Anjiografi’de torakal aort ve abdominal aort duvarında diffüz kalınlaşma, sol renal arter proksimalinde ciddi darlık, çölyak trunkus orjininde aorttaki inflamasyon ve kalınlaşmaya bağlı darlık izlendi (Şekil 4). Hastamızın genç yaşta olması, solda radial nabızın alınamaması ve tipik anjiyografi görüntüleri izlenmesi üzerine Takayasu Arteriti tanısı koyduk. Romatoloji bölümü ile konsulte ederek; steroid tedavisi ve metotreksat başladık. Motor afazisi tamamen iyileşen, kas gücü 4/5’e ilerleyen hastayı takiplerine devam edilmek üzere romatoloji polikliniğine yönlendirdik. Sonuç olarak iskemik- hemorajik inme ya da geçici iskemik atak semptomları ile başvuran özellikle genç hastalarda; periferik nabızların muayenesi, her iki koldan kan basıncı ölçümü ve öyküde kladikasyo ve diğer semptomlar sorgulanmalı, etyoloji araştırılırken Takayasu Arteriti de ayırıcı tanılar arasında bulundurulmalıdır. Erken tanı ve doğru tedavi ile bu genç hastaların mortalite ve morbiditesini azaltmak mümkün olabilir.