55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT İSKEMİK İNMEDE SERUM PERİOSTİN DÜZEYLERİ VE NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI İLE LEZYON LOKALİZASYONU VE AKUT PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ
MURAT ALPUA 1 BAHAR SAY 1 İLKNUR YARDIMCI 1 UFUK ERGÜN 1 ÜÇLER KISA 2 ÖZLEM DOĞAN CEYLAN 3

1- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD
2- KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD
3- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA AD
 
Amaç:

Çalışmamızda akut iskemik inmeli hastalarda serum periostin düzeyleri ve nötrofil-lenfosit oranı ile iskemik inme alt tipleri, klinik inme ölçekleri ve akut prognoz arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

42 iskemik inme hastası ve 39 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Yaş ve cinsiyet dahil demografik özellikler kaydedildi. Kan serumu periostin düzeyleri başvurudan sonraki ilk 24 saat içinde değerlendirildi. Serum periostin seviyeleri benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı. Lezyon lokalizasyonu hastaların kranyal BT veya difüzyon MRGleri ile belirlendi. İnme skalaları ilk ziyarette ve 7. günde kaydedildi.

Bulgular:

Ortalama serum periostin düzeyleri kontrol grubundan yüksekti ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Serum periostin düzeyleri ile inme prognozu arasında korelasyon yoktu. İlk başvuru nötrofil lenfosit oranları kontrol grubundan istatistiksel olarak daha yüksekti. İlk başvuru nötrofil lenfosit oranları, ilk başvuru NIH skoru ve 7. gün modifiye rankin skoru ile pozitif korelasyon gösterdi.

Sonuç:

Çalışmamız, tüm akut iskemik inme tiplerinde hem nötrofil lenfosit oranını hem de serum periostin düzeylerini değerlendiren ilk çalışmadır. Çalışmamızın sonuçları, akut başvuru serum periostin seviyelerinin iskemik inmede bir biyobelirteç olarak kullanılabileceğini gösteremedi, ancak çalışmamız akut başvuru nötrofil-lenfosit oranının özellikle iskemik inmenin akut prognozu için kullanılabileceğini gösterdi.