55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT İSKEMİK İNMEDE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK TEDAVİ SONRASI ERKEN İYİLEŞME İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
NURCAN AKBULUT 1 ATAKAN ARSLAN 2 SÜLEYMAN MEN 2 VESİLE ÖZTÜRK 1

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD.
2- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, RADYOLOJİ AD.
 
Amaç:

Bu çalışmada, intravenöz doku plazminojen aktivatörü (tPA) ile tedavi edilen hastalarda erken nörolojik iyileşme (ENİ) ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi ve ilk kontroldeki sonuçla ilişkisinin saptanması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya, Ocak 2010-Ekim 2018 tarihleri arasında tPA tedavisi alan 377 hasta dahil edilmiştir. Hastaların demografik, yaşamsal, laboratuvar, radyolojik, kardiyolojik ve inme özellikleri incelenmiştir. ENİ, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) skorunda ≥4 iyileşme şeklinde tanımlanmıştır. Modified Rankin Scale puanına göre 0-1 “çok iyi sonuç”, 0-2 “iyi sonuç” olarak tanımlanmıştır.

Bulgular:

1.saat ENİ’de bazal NIHSS yüksek, başvuru serum BUN (Blood urea nitrogen) düzeyi düşük ve kortikal tutulum az oranda saptandı. ENİ olmayanda diyabet sık ve tedavi zamanı >120 dakika idi. 24.saat ENİ’de NIHSS yüksek, yatış süresi kısa ve glukoz, BUN ve eritrosit düzeyi düşük ve hiperdens arter, kortikal tutulum, parankimal hematom tip 2 (PH2) az oranda saptandı. ENİ olmayanda tedavi zamanı >120 dakika ve manyetik rezonans görüntülemede infarkt hacmi yüksekti. 7.gün ENİ’de NIHSS yüksek, yatış süresi kısa, hastane enfeksiyonu az, glukoz düşük ve kortikal tutulum, PH2 ve plevral efüzyon az oranda saptandı. ENİ olmayanda tedavi zamanı >120 dakika ve infarkt hacmi yüksekti. Lojistik regresyon analizinde BUN, tedavi zamanı, kortikal tutulum, NIHSS ile 1.saat ENİ arasında; BUN, infarkt hacmi, NIHSS ile 24.saat ENİ arasında ve glukoz, infarkt hacmi, NIHSS ile 7.gün ENİ arasında anlamlı ilişki saptandı. 24.saat-7.gün ENİ ile 1-3. ve 3-6. aylardaki iyi-çok iyi sonuç arasında anlamlı ilişki saptandı.

Sonuç:

ENİ ilişkili faktörlerin yönetimi ve tedavi stratejilerinin belirlenmesi, akut iskemik inmede iyi sonuç için önemli konulardır ve tPAya cevap vermeyecek, köprü tedavisi için aday olabilecek hastaları hızla seçmeye yardımcı olabilir.