55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DEV KOLLOİD KİST: BEYİNDE SİNSİ DÜŞMAN
DİLCAN KOTAN 1 SENA BONCUK 2 TÜRKAN ACAR 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- SB SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Kolloid kistler üçüncü ventrikül ön ve üst kısmına yerleşen ender görülen beyin tümörlerindendir (%0.5-1). Çoğunlukla asemptomatiktirler, tesadüfen saptanabileceği gibi, hidrosefali veya bası bulguları verebilirler. Tesadüfen farkedilen kolloid kistler nadiren akut obstrüktif hidrosefali veya nontravmatik ani nörolojik bozulmalara neden olur. OLGU: 32 yaşındaki erkek hasta, son üç gündür olan başağrısının şiddetlenmesi üzerine acil klinikte görüldü. Sorulunca baş ağrısının saatler içinde giderek şiddetlendiği, kusmanın eşlik ettiği öğrenildi. Öz ve soygeçmişinde özellik yoktu. Muayenesinde bilinç konfüze, kooperasyonu kısıtlı, konuşma yavaş ve hafif dizartrik idi. BBT’ de 3. ve 4. ve lateral ventriküllerde ve temporal hornlarda genişleme ve üçüncü ventrikülde kitle imajı izlendi. Kranyal MRG’de 3. ventrikülde düzgün sınırlı kitle görünümü izlendi. Takibinde birkaç saat içinde solunumu yüzeyelleşti ve entübe edildi. 3. ventrikülde kolloid kist ve sekonder obstrüktif hidrosefali tanısı alan olgu birkaç saat içinde exitus oldu. TARTIŞMA: Kolloid kistler; beyinde ventrikül içine yerleşik tümörlerin yaklaşık % 20’sini oluşturur. Çoğunlukla asemptomatiktir ve tesadüfen görüntüleme ile tanı alır. Nadiren akut hidrosefaliye yol açabilir. Akut hidrosefali sonrası herniasyon ve ölümle sonuçlanabilir. Bizim olgumuzda, 3 gün öncesinde nonspesifik bir baş ağrısı öyküsü ve şuur değişikliği ile acil başvurusunda tanı aldı. Tedavi planı yapılamadan birkaç saat içinde exitus olan olgumuz, ani ölüm riskine ve beyindeki sinsi düşmana dikkat çekmektedir.