55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
POLİNÖROPATİLERDE HAREKET ANALİZİ
DAMLA ÇETİNKAYA 1 AYŞEGÜL GÜNDÜZ 1 MELİH TÜTÜNCÜ 1 MEHMET ALİ AKALIN 1 NURTEN UZUN ADATEPE 1 FERAY SAVRUN 1 MERAL ERDEMİR KIZILTAN 1

1- CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Farklı tipteki polinöropatilerde, tremor ile ilgili bilgiler artmakta ve kronik enflamatuvar demiyelinizan polinöropatide (KİDP) serebellar tutulumla ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Amacımız, hareket analizi için yönlendirilen çeşitli polinöropati olgularındaki istemsiz hareket tiplerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Ocak 2017 – Haziran 2019 tarihleri arasında başvuran ve klinik muayenede titremeye benzer, düzenli veya düzensiz istemsiz hareketleri olan enflamatuvar polinöropatili hastaları prospektif olarak dahil edildi. Tüm hastalarda nörolojik muayene doğrultusunda üst ekstremite, alt ekstremite ya da yüz ve boyun kaslarını içeren çok kanallı yüzey elektromiyografisi yapıldı. Ayrıca uzun latanslı refleksler ve somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller kaydedildi.

Bulgular:

Çalışma kriterlerine uyan demiyelinizan polinöropatili 22 hasta belirlendi: KİDP (n=11), Guillain-Barre sendrom (GBS, n=6) ve bir Charcot-Marie-Tooth hastalığı (n=5). Ortalama yaş 47,3±19,5 yıldı (17-82 yıl, 4 kadın). Onaltı hastada polimimyoklonus formunda olmak üzere toplam 17 hastada myoklonus, 21 hastada postural tremor ve bir hastada aksiyon tremoru vardı. Tremor frekansı 3,5-13 Hz arasındaydı. Myoklonus süresi 30 ile 100 ms arasındaydı, bir kişide 200 ms süreye sahipti. Onaltı hastada kortikal orijin düşündüren bulgular (yüksek amplitüdlü LLR veya C refleksi) vardı. GBS hastalarından birinde klinik bulgular ve ileti incelemeleri tamamen düzeldiği dönemde myoklonus vardı. Üç KİDP olgusunda IVIG ile düzelme olmadığı için rituksimab kullanılmıştı.

Sonuç:

Çalışmaya dahil edilen hastalarda myoklonus ve tremor sıkça saptandı, myoklonus elektrofizyolojik özellikler açısında kortikal kökenliye benziyordu. Tremor, özellikle postural özellikteydi. Myoklonus ya da tremor ile klinik özellikler arasında belirgin ilişki yoktu.