55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İRKİLME REFLEKSİ Mİ? MOTOR NÖRON REAKTİVASYONU MU? KUTANÖZ SESSİZ EVRENİN POST-İNHİBİSYON EKSİTATÖR FAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ
SELAHATTİN AYAS 1 ŞENAY AYDIN 1 MARKUS KOFLER 2 AYŞEGÜL GÜNDÜZ 1 MELİH TÜTÜNCÜ 1 MERVE AKTAN SÜZGÜN 1 FERAY KARAALİ SAVRUN 1 NURTEN UZUN ADATEPE 1 MERAL ERDEMİR KIZILTAN 1

1- İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ-CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- HOCHZIRL HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, AVUSTURYA
 
Amaç:

Kutanöz sessiz evre(KSE); bir spinal inhibitör reflekstir. Post-inhibisyon eksitatör faz(E3), motonöronal aktivitenin resenkronizasyonuna atfedilse de somatosensoriyel irkilme refleksinin bu faza katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar vardır. Sürekli yüksek frekanslı vibrasyon irkilme refleksinde inhibisyona yol açmaktadır. Spinal musküler atrofi(SMA), alt motor nöron kaybıyla prezente nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu hastalarda tahmini motor ünite sayısı en düşük SMA tip1’dedir. Buna göre E3 irkilme refleksinin parçasıysa amplitüdü vibrasyonla, motonöron reaktivasyonu sonucu oluşuyorsa amplitüdü SMA hastalarında azalmalıdır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 14 sağlıklı bireyle(9 kadın, 5 erkek) SMA tip2/3 tanılı 11 hasta(4 kadın, 7 erkek) dahil edildi. KSE, sağ tenar kaslardan katılımcı hafif bir başparmak abdüksiyonu yaparken işaret parmağının ağrılı olarak uyarılmasıyla elde edildi. KSE, SMA hastalarında sadece bir kez, sağlıklı bireylerdeyse sağ önkolda fleksör karpi radialis’in tendonuna uygulanan vibrasyon öncesinde, sırasında ve hemen sonrasında kaydedildi. Stimulus öncesi baseline aktivitesi ile E3’ün ortalama amplitüdleri ölçüldü. Baseline’a göre E3 değişiminin yüzdesi(E3%) hesaplandı. Sağlıklı bireylere ait vibrasyon öncesi veriler; vibrasyon sırasındaki ve sonrasındaki veriler yanısıra SMA hastalarının verileriyle karşılaştırıldı.

Bulgular:

Sağlıklı bireylerde, vibrasyon sırasında, öncesi ve sonrasına göre E3%’te azalma eğilimi mevcuttu(sırasıyla 122.3±39.8, 152.9±43.6, 166.1±80.9; p=0,068). SMA hastalarının, baseline EMG amplitüdleri sağlıklı bireylerle benzer olmasına rağmen E3%’leri anlamlı düşüktü(90.1±73’e 152.9±43.6; p=0.014). Ambulasyonu olmayan hastalarda, korunmuş hastalara göre E3% anlamlı düşüktü(65,8±46,5 ve 132,6±98.3; p=0,017). SMA tip3’de 2’ye göre E3% daha düşüktü(p=0,002)

Sonuç:

Sağlıklı bireylerde E3%’nin vibrasyon sırasında azalma eğilimi göstermesi E3 aktivitesinin oluşumunda irkilme refleksinin de rol oynadığını, bununla birlikte SMAda E3%’de daha derin bir azalmanın olması, E3 oluşumunda motonöron reaktivasyonunun retikülospinal sistem aktivasyonundan daha önemli olduğunu göstermektedir.